Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 170524Beschikkingen | afhandelingNoorderstraat 25 Noordbroek, Besluit m.e.r.-beoordeling Z2020-00004240

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een pluimveehouderij aan de Noorderstraat 25 te Noordbroek. De veranderingen bestaan uit het verlengen van de pluimveestallen, het wijzigen van het huisvestingssysteem en de ventilatie in de stallen, de realisatie van overdekte uitlopen en de optie om óf vleeskuikens óf (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 weken) te houden. Na de voorgenomen veranderingen kunnen 60.000 stuks vleeskuikens (dit aantal mag nu ook worden gehouden) óf 38.000 stuks (groot-) ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 weken) worden gehouden.

 

De beoogde activiteit (het uitbreiden en wijzigen van een installatie voor het houden van pluimvee) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Op grond van bijlage D categorie 14 geldt voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met meer dan 40.000 stuks pluimvee een m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling.

 

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166 te Hoogezand.

 

Het besluit ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. De ter inzage legging zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, op de gemeentelijke website en in de Regiokrant.

 

Vervolgprocedure

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.