Nadere regel Beheersverordening Lingehaven Gemeente Gorinchem

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gorinchem;

 

Overwegende dat in de Beheersverordening Lingehaven Gemeente Gorinchem 2011 het college bevoegd is nadere regels te stellen in het belang van de efficiënte verdeling van ligplaatsen;

 

Overwegende dat dit gewenst is om te voorkomen dat een recreatievaartuig langer een ligplaats inneemt dan de toegestane twee weken in de periode van mei tot en met september;

 

Gelet op artikel 9 van de Beheersverordening Lingehaven Gemeente Gorinchem 2011;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Nadere regel Beheersverordening Lingehaven Gemeente Gorinchem

 

 

 

Artikel 1 Maximale verblijfsduur

De maximale verblijfsduur voor een openbare ligplaats bedraagt maximaal een aaneengesloten periode van 14 x 24 uur;

Het is verboden om met een vaartuig, nadat het is verplaatst, binnen 14 dagen wederom ligplaats in te nemen op de in lid 1 bedoelde plaats;

Wanneer een vaartuig wordt verplaatst naar een plaats liggende binnen het gebied zoals aangegeven op de kaart behorende bij de Beheersverordening Lingehaven Gemeente Gorinchem 2011, wordt het geacht op dezelfde plaats te zijn blijven liggen;

Een vaartuig wordt geacht voor maximaal een aanééngesloten periode van 14x 24 uur eenzelfde ligplaats te hebben ingenomen, indien dat vaartuig op enig tijdstip van deze periode op dezelfde ligplaats wordt aangetroffen.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

De Nadere regel Beheersverordening Lingehaven Gemeente Gorinchem treden in werking na bekendmaking in het digitale gemeenteblad.

 

Artikel 3 Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere regel Beheersverordening Lingehaven Gemeente Gorinchem.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gorinchem gehouden op 30 juni 2020.

De secretaris, De burgemeester

Naar boven