Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 169010Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit Omgevingsvergunning Loskade 3, Zutphen

 

Burgemeester en wethouders maken conform artikel 3:16 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om de omgevingsvergunning te verlenen/weigeren:

 

Zaaknummer : 168936

Omschrijving: het veranderen van een bedrijf aan de Loskade 3 in Zutphen door realiseren van een opstelplaats voor gasflessen verplaatsen containers

Locatie: Loskade 3, Zutphen

 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juni 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Omgevingsloket (team Vergunningen en Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zutphen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Wanneer u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dan kunt u contact opnemen met team Vergunningen & Handhaving. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575. Op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht op het gemeentehuis Zutphen. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u een afspraak maken, vermeldt u daarbij het zaaknummer en/of het adres.

Benadrukt wordt dat hoewel een ieder een zienswijze over het ontwerpbesluit om omgevingsvergunning naar voren kan brengen, uitsluitend belanghebbenden die tevens een zienswijze hebben ingediend beroep tegen het definitieve besluit kunnen aantekenen

Zutphen, 3 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Zutphen