Gemeenteblad van Pijnacker-Nootdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpGemeenteblad 2020, 168871Beschikkingen | afhandelingOntheffing APV verleend, RandstadRail Pijnacker

Aanleg keerspoor RandstadRail ter hoogte van Klapwijkseweg Pijnacker van 20 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020.

Juridisch kader

Voor de uit te voeren werkzaamheden is verleend:

  • 1.

    een ontheffing, op grond van artikel 4:6 Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017 (verder: APV) van het verbod om buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Verzenddatum: 30-6-2020

Zaaknummer: 1135384

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u bij het college bezwaar maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt (datum verzending). U wordt verzocht op uw brief het woord “Bezwaarschrift” te vermelden.

Verder kunt u bij onverwijlde spoed een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, als u ook bezwaar hebt gemaakt. U moet bij uw verzoek aan de Rechtbank ook een afschrift van het bezwaarschrift overleggen.

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal bij de Rechtbank in Den Haag indienen. Dit kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.