Gemeenteblad van Beuningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenGemeenteblad 2020, 168747VerordeningenVerordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften Beuningen

De raad van de gemeente Beuningen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Beuningen, bb20.00163;

gelet op de artikel 2:15, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften Beuningen

 

 

 

 

Artikel 1 . Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  gemeentelijke website: de internetsite van de gemeente Beuningen, www.Beuningen.nl;

 • b.

  bezwaarformulier: een formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst voor het indienen van een bezwaarschrift;

 • c.

  DigiD: een landelijk systeem waarmee een bestuursorgaan de identiteit van personen kan verifiëren;

 • d.

  bestuursorgaan: de raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester van Beuningen en de heffingsambtenaar voor de leges.

 

Artikel 2 . Openstelling elektronische weg bezwaarschriften

Het bestuursorgaan stelt de elektronische weg open voor het indienen van bezwaarschriften, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 3 . Gebruik bezwaarformulier

 • 1.

  Bezwaarschriften kunnen slechts via de elektronische weg worden ingediend via het formulier dat op de gemeentelijke website staat.

 • 2.

  Toegang tot en elektronische ondertekening van het bezwaarformulier is mogelijk door het invoeren van DigiD.

 

Artikel 4 . Wijze van verzending aanvullende informatie

Aanvullende informatie, zoals bijlagen, bij een in artikel 3 bedoeld bezwaarschrift kan tegelijkertijd met het bezwaarformulier worden meegezonden.

 

Artikel 5 . Weigering elektronische berichten

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan besluiten het elektronisch ingediende bezwaarschrift niet te behandelen, indien het bezwaarformulier en/of bijlage(n) een virus of andere voor het gemeentelijke computersysteem (potentieel) schadelijke inhoud bevat. Ook gegevens of stukken die het bestuursorgaan niet of slechts na veel inspanning kan lezen in verband met software-problemen, kunnen door het bestuursorgaan worden geweigerd.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan besluiten het elektronisch ingediende bezwaarschrift niet in behandeling te nemen indien het bezwaarschrift niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het bezwaarschrift binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen tenzij dit van het bestuursorgaan redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 

Artikel 6 . Ondertekening bezwaarformulier

Aan het vereiste van ondertekening is voldaan, als het bezwaarschrift met DigiD is ondertekend.

 

Artikel 7 . Tijdstip ontvangst bezwaarschrift

 • 1.

  Als tijdstip van ontvangst van het bezwaarformulier wordt aangemerkt het tijdstip waarop de op het bezwaarformulier ingevulde gegevens zijn binnengekomen op de webserver van de gemeente Beuningen.

 • 2.

  Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een in het eerste lid vermelde bezwaarschrift, wordt er een schriftelijke ontvangstbevestiging verstuurd.

 

Artikel 8 . Procedure behandeling bezwaarschriften

Bezwaren die via de elektronische weg binnenkomen, doorlopen dezelfde procedure als schriftelijke bezwaarschriften.

 

Artikel 9 . Bekendmaking beslissing op bezwaarschrift

Een beslissing op een bezwaarschrift wordt altijd schriftelijk aan de indiener van het bezwaarschrift bekend gemaakt.

 

Artikel 10 . Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 11 . Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften Beuningen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 juni 2020

De raad voornoemd,

drs. A.V. Dewkalie

griffier

drs. D. A. Bergman

voorzitter