Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2020, 168170VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent subsidiëring van het educatief pakket (Subsidieregel educatief pakket)

Deze subsidieregel geldt aanvullend op de Algemene Subsidieverordening (ASV) Roerdalen 2020. Bij afwijking van de ASV gaan de subsidieregels voor.

1. Doelen

Met deze subsidieregeling willen wij bijdragen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren wonen, leren, spelen en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Ook willen we de lokale sportverenigingen de kans geven zich te profileren op de basisscholen, om meer jeugdleden aan te trekken.

 

Daarnaast willen wij met deze regeling een bijdrage leveren aan de muzikale vorming van kinderen en jongeren jaar door hen de mogelijkheid te bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op school of bij een vereniging. Zodat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot creatieve volwassenen klaar voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

 

Het educatief pakket bestaat uit subsidies voor:

 • 1.

  Gezonde leefstijl (op school)

 • 2.

  Talentontdekking (muziek op school)

 • 3.

  Talentontwikkeling (muziek bij de vereniging)

2. Soort subsidie

Een subsidie op basis van het educatief pakket is een jaarlijkse subsidie.

3. Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvrager

  Wie kan de subsidieaanvraag indienen:

  • a.

   Gezonde leefstijl en talentontdekking (op school):

   • -

    Vrijwilligersorganisaties op het gebied van muziek of gezonde leefstijl, basisscholen of organisaties voor buitenschoolse opvang kunnen de subsidie aanvragen namens een aantal samenwerkende organisaties in een dorp. De aanvragende organisatie is de hoofdaanvrager van de subsidie en daarmee de contactpersoon (penvoerder), die de subsidiegelden ontvangt en verdeelt over de overige aanvragers.

   • -

    Tot de samenwerkende organisaties behoren tenminste twee vrijwilligersorganisaties uit hetzelfde dorp.

   • -

    De hoofdaanvrager en alle mede-aanvragers ondertekenen de subsidieaanvraag.

   • -

    Er kan slechts één integrale aanvraag per dorp per kalenderjaar voor talentontdekking en

   • -

    één integrale aanvraag per dorp per kalenderjaar voor gezonde leefstijl worden gedaan.

  • b.

   Talentontwikkeling (bij de vereniging).

   • -

    Rechtspersonen die als vrijwilligersorganisatie in de gemeente Roerdalen en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn, OF

   • -

    Een rechtspersoon zoals hierboven genoemd die een subsidie aanvraagt voor samenwerkende vrijwilligersorganisaties. Eén vrijwilligersorganisatie treedt op als hoofdaanvrager. Tenminste één andere vrijwilligersorganisatie uit hetzelfde dorp dient ook de subsidieaanvraag in. De hoofdaanvrager en alle mede-aanvragers ondertekenen de subsidieaanvraag. De hoofdaanvrager is contactpersoon en ontvangt en verdeelt de subsidiegelden.

 • 2.

  Gegevens bij de subsidieaanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag heeft als bijlage een activiteitenplan/opleidingsplan.

  • b.

   Uit het activiteitenplan blijkt dat de opleidingsactiviteiten horen bij het beleid van de school of kinderopvang en dat de leid(st)ers/leerkrachten actief meedoen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

5. Activiteiten voor subsidie (grondslag)

 • A

  G ezonde leefstijl (op school)

  Wij verlenen subsidie voor activiteiten die sport en spel gezonde leefstijl stimuleren van kinderen tot 14 jaar. Deze activiteiten vinden plaats op de basisschool, in samenwerking met lokale sportverenigingen en –aanbieders.

 • B

  Talentontdekking (muziek op school)

  Wij verlenen subsidie voor activiteiten, die de muzikale ontdekking van kinderen tot 14 jaar stimuleren. Deze activiteiten vinden plaats op de basisschool, in samenwerking met lokale muziekverenigingen en –aanbieders.

Voor beide subsidies (Gezonde Leefstijl en Talentontdekking) geldt het volgende:

 • De kosten waarvoor we subsidie verlenen zijn de werkelijke lesuren, met een maximum van 40 weken x 1 lesuur per onderwijsgroep.

 • Activiteiten worden samen uitgevoerd met basisscholen en/of organisaties die lokaal buitenschoolse opvang aanbieden.

 • De activiteiten sluiten inhoudelijk aan bij speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

 • In het activiteitenplan, dat is bijgevoegd bij de subsidieaanvraag, staat een opgave van de lestijd die nodig is.

 • De subsidie voor Gezonde leefstijl of Talentontdekking is een vast bedrag per lesuur,

 • Dit bedrag is vastgesteld op €29,- per werkelijk lesuur bij de inzet van een vrijwilliger, OF

 • het tarief per werkelijk lesuur bij de inzet van een professional (met een maximum van €46,-).

 • Per lesuur wordt maximaal één externe lesgever gesubsidieerd,

 • Per subsidiejaar worden maximaal veertig lesweken gesubsidieerd,

 • Voor de gezamenlijke activiteit wordt maximaal 8 uur subsidie verstrekt.

Subsidie wordt verstrekt op basis van het door de aanvrager(s) ingediende en goedgekeurd activiteitenplan. Dit plan is onderdeel van de subsidieaanvraag.

 

Er wordt één integrale aanvraag per dorp toegewezen per kalenderjaar voor talentontdekking en

één integrale aanvraag per dorp toegewezen per kalenderjaar voor gezonde leefstijl.

 

 • C

  Talentontwikkeling (muziek bij de vereniging)

  Wij verlenen subsidie voor activiteiten, die de muzikale ontwikkeling van kinderen tot 19 jaar stimuleren. Deze activiteiten vinden plaats bij verenigingen.

 • De kosten waarvoor we subsidie verlenen zijn de werkelijke lesuren (max 10 minuten voor blokfluit en 20 minuten voor andere muziekinstrumenten),

 • Wij hanteren een maximum van 36 weken,

 • In het opleidingsplan, dat is bijgevoegd bij de subsidieaanvraag, staat een opgave van de lestijd die nodig is,

 • We verlenen alleen subsidie voor opleiding op niveau A, B en C (HaFa-niveau).

6. Subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie is maximaal € 29,- per werkelijk lesuur (van een vrijwilliger).

 • 2.

  De subsidie is het werkelijk uurtarief met een maximum van € 46,- per lesuur (van een geregistreerde beroepskracht).

7. Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  Met een steekproef kunnen we de verantwoording van de ontvangen subsidie onderzoeken. Subsidieontvangers werken aan de steekproef mee.

 • 2.

  De beroepskracht verantwoordt de werkelijke uren met het activiteitenplan en overlegt betaalbewijzen (aantal docenturen x het uurtarief).

 • 3.

  De subsidieontvanger organiseert 1 keer per jaar een concert of andere vorm van optreden. Voor en met kinderen, ouders, opa’s en oma’s en inwoners. We verlenen hiervoor maximaal 8 uur subsidie.

 • 4.

  Na afloop van het optreden maakt de subsidieontvanger een verslag/nieuwsbericht voor de gemeente, met foto’s of ander beeldmateriaal. Dit bericht wordt ook op de website van de school geplaatst.

 • 5.

  Alleen voor talentontwikkeling: In het activiteitenplan staat een overzicht van de leerlingen, de opleiding, het aantal lessen en de lesduur.

8. Inwerkingtreding en titel

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft deze regels vastgesteld op 16 juni 2020 en ze gaan in werking op de dag nadat we ze bekendmaken.

 • b.

  Deze regels noemen we ‘Subsidieregel educatief pakket’.

Sint Odiliënberg, 16 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta