Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 168052VerordeningenVerordening van de raad van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Parkeerverordening 2013 in verband met de harmonisering met landelijke wetgeving over milieuzones en enkele tekstuele en technisch-juridische wijzigingen (zevende wijzigingsverordening Parkeerverordening 2013)

De raad van de gemeente Amsterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020,

gelet op de artikelen 149 en 225, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

besluit:

Artikel I  

De Parkeerverordening 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  In artikel 1, onder a, wordt ‘Basisadministratie’ vervangen door ‘Basisregistratie’;

 

 • b.

  In artikel 10, elfde lid, wordt in de eerste zin tussen ‘dat’ en ‘aantal’ het woordje ‘het’ ingevoegd;

 

 • c.

  In artikel 21, derde lid, wordt ‘basisadministratie’ vervangen door ‘basisregistratie’;

 

 • d.

  Artikel 22 komt te luiden:

 

 • Artikel 22 De GA-parkeervergunning voor bewoners

  • 1.

   Het college kan maximaal één GA-parkeervergunning voor bestuurders verlenen aan een bewoner indien:

   • a.

    de bewoner in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart met kaarttype Bestuurder (B); en

   • b.

    de bewoner dan wel een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven, houder is van een motorvoertuig.

  • 2.

   Het college kan maximaal één GA-parkeervergunning voor passagiers verlenen aan een bewoner indien de bewoner in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart met kaarttype Passagier (P) of Passagier/Bestuurder (P/B).

  • 3.

   In afwijking van het tweede lid kan het college een GA-parkeervergunning voor passagiers verlenen aan de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige bewoner, indien zowel de wettelijk vertegenwoordiger als de minderjarige bewoner op hetzelfde adres staan ingeschreven.

  • 4.

   Het college kan een GA-parkeervergunning voor instellingen verlenen aan een instelling indien:

   • a.

    de instelling in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart met kaarttype Instelling (I); en

   • b.

    de instelling is gevestigd in de gemeente Amsterdam,

    met dien verstande dat per Europese gehandicaptenparkeerkaart met kaarttype Instelling (I) maximaal één GA-parkeervergunning voor instellingen wordt verleend.

  • 5.

   Een GA-parkeervergunning voor passagiers en instellingen kan voor maximaal drie kentekens worden verleend.

  • 6.

   De vergunning kan slechts voor één kenteken tegelijkertijd worden gebruikt.

 

 • e.

  In artikel 22A eerste lid wordt ‘kan een GA-parkeervergunning’ vervangen door ‘kan maximaal één GA-parkeervergunning’;

 

 • f.

  Artikel 22A komt te luiden:

   

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid kan het college maximaal één GA-parkeervergunning voor bezoekers verlenen aan een wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige, of anderszins handelingsonbekwame, bezoeker, indien:

   • a.

    de minderjarige, dan wel de anderszins handelingsonbekwame, bezoeker in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart;

   • b.

    de minderjarige, dan wel de anderszins handelingsonbekwame, bezoeker geen bewoner is;

   • c.

    de wettelijk vertegenwoordiger houder is van een van motorvoertuig;

   • d.

    de wettelijke vertegenwoordiger op hetzelfde adres staat ingeschreven als de minderjarige, of anderszins handelingsonbekwame, bezoeker, en

   • e.

    niet wordt beschikt over een GA-bezoekerskaart.

 • g.

  In artikel 24A, eerste lid, wordt ‘kan een GA-parkeervergunning’ vervangen door ‘kan maximaal één’ GA-parkeervergunning’;

   

 • h.

  In artikel 24A vervalt het derde lid;

   

 • i.

  In artikel 27, derde lid, onder a, wordt ‘zesde’ vervangen door ‘zevende’;

   

 • j.

  In artikel 27, zevende lid, wordt ‘zevende’ vervangen door ‘achtste’;

   

 • k.

  Artikel 32, tweede lid, komt te luiden:

  • 2.

   Een bewonersvergunning, een overloopvergunning, een bedrijfsvergunning, een hulpverlenervergunning en een maatschappelijke vergunning wordt tevens geweigerd indien deze wordt aangevraagd voor:

   • a.

    een motorvoertuig dat wordt aangedreven door een kracht die wordt ontleend aan dieselolie en is gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor dieselvoertuigen met een klasseaanduiding Euro 3 of lager;

   • b.

    een motorvoertuig dat wordt aangedreven door benzine of andere koolstofhoudende brandstoffen en niet is gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor benzinevoertuigen of een klasseaanduiding heeft lager dan Euro 1 (Euro 0);

    tenzij uit het kentekenregister van de Rijksdienst voor het wegverkeer blijkt dat het motorvoertuig is omgebouwd naar een elektrisch voertuig.

 • l.

  In artikel 34 wordt onder vernummering van lid de leden 10 tot en met 13 tot 11 tot en met 14, een lid toegevoegd, luidende:

  • 10.

   Aanvragers voor een stadsbrede autodeelvergunning worden niet op de wachtlijst geplaatst.

 • m.

  Artikel 35, onder e, komt te luiden:

  • e.

   het motorvoertuig, waarvoor de vergunning is aangevraagd dan wel waarvoor de aanvrager op de wachtlijst staat, wordt aangedreven door een kracht die wordt ontleend aan dieselolie en is gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor dieselvoertuigen met een klasseaanduiding Euro 3 of lager of een motorvoertuig dat wordt aangedreven door benzine of andere koolstofhoudende brandstoffen en niet is gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor benzinevoertuigen of een klasseaanduiding heeft lager dan Euro 1 (Euro 0),

   tenzij uit het kentekenregister van de Rijksdienst voor het wegverkeer blijkt dat het motorvoertuig is omgebouwd naar een elektrisch voertuig.

 • n.

  Artikel 37, eerste lid, onder f, komt te luiden:

  • f.

   een bewonersvergunning, een overloopvergunning, een bedrijfsvergunning, een hulpverlenersvergunning, een maatschappelijke vergunning of een stadsbrede autodeelvergunning is verleend ten behoeve van een motorvoertuig, dat wordt aangedreven door een kracht die wordt ontleend aan dieselolie en is gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor dieselvoertuigen met een klasseaanduiding Euro 3 of lager of wordt aangedreven door benzine of andere koolstofhoudende brandstoffen en niet is gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor benzinevoertuigen of een klasseaanduiding heeft lager dan Euro 1 (Euro 0), tenzij uit het kentekenregister van de Rijksdienst voor het wegverkeer blijkt dat het motorvoertuig is omgebouwd naar een elektrisch voertuig.

 • o.

  In artikel 46 achtste lid, wordt tussen ‘artikel 32’ en ‘bedoeld’ derde, vierde en zesde lid vervangen door ‘vierde, vijfde en zesde lid’.

Artikel II  

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2020.

Artikel III  

Deze verordening wordt aangehaald als Zevende wijzigingsverordening Parkeerverordening 2013.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juni 2020.

De voorzitter

Femke Halsema

De raadsgriffier

Jolien Houtman

Toelichting

Deze verordening bevat de volgende wijzigingen van de Parkeerverordening 2013:

 • -

  In artikel 22 wordt het aantal te verlenen GA-parkeervergunningen voor bewoners begrensd tot maximaal één vergunning per bewoner;

 • -

  In artikel 22A wordt een bepaling toegevoegd, zodat de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige met een GPK dan wel een handelingsonbekwame bezoeker met een GPK, een GA-parkeervergunning voor bezoekers kan aanvragen als de wettelijke vertegenwoordiger houder is van het betreffende motorvoertuig. De auto van de wettelijke vertegenwoordiger kan dan gelden als de auto van de minderjarige of de handelingsonbekwame bezoeker. De wettelijke vertegenwoordiger hoeft zich dan ook niet meer elke dag aan te melden.;

 • -

  Als gevolg van het Programma Luchtkwaliteit en de harmonisering van de regelgeving over milieuzones, worden een aantal artikelen aangepast aan de begrippen die in de regelgeving worden gehanteerd.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Deze lijst bevat een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen. De nummering correspondeert met de artikelen van deze wijzigingsverordening.

 

Wijzigings verordening

aanleiding

Parkeerverordening 2013

Wat regelt het artikel?

toelichting op wijziging

 

Artikel I.a

Tekstuele wijziging

Artikel 1 onder a.

Begripsomschrijvingen

‘Basisadministratie’ wordt gecorrigeerd naar het correcte begrip ‘Basisregistratie adressen en Gebouwen Amsterdam’.

Artikel I.b

Tekstuele wijziging

Artikel 10 lid 11

De bedrijfsvergunning

In dit artikel ontbrak een woord. Dat wordt met deze wijziging hersteld.

Artikel I.c

Tekstuele wijziging

Artikel 21, lid 3

De mantelzorgvergunning

‘Basisadministratie’ wordt gecorrigeerd naar het correcte begrip ‘Basisregistratie’

Artikel I.d

Juridisch-technische wijziging

Artikel 22

De GA-parkeervergunning voor bewoners

Maximeren aantal GA-parkeervergunningen. Tot nu toe staat er geen beperking in de Parkeerverordening ten aanzien van het aantal te verlenen GA-parkeervergunningen voor bewoners per adres. Met deze wijziging wordt dat aantal vastgesteld op één GA-parkeervergunning per bewoner. Daarnaast wordt in lid 2 het woord ‘inwoner’ vervangen door het gedefinieerde woord ‘bewoner’. Hierdoor vervalt onderdeel b. van lid 2 en wordt onderdeel a. samengevoegd met de aanhef.

Artikel I.e

Juridisch-technische wijziging

Artikel 22A, lid 1

De GA-parkeervergunning voor bezoekers

In lid 1 wordt toegevoegd dat er maximaal één GA-parkeervergunning voor bezoekers verleend kan worden aan een bezoeker.

Artikel I.f

Ombudsmanzaak

Juridisch-technische wijziging

Artikel 22A

De GA-parkeervergunning voor bezoekers

Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd aan artikel 22A, zodat de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige met een GPK en een handelingsonbekwame bezoeker met een GPK, een GA-parkeervergunning voor bezoekers kunnen aanvragen als de wettelijke vertegenwoordiger houder is van het betreffende motorvoertuig. De auto van de van de wettelijke vertegenwoordiger kan dan gelden als de auto van de minderjarige of de handelingsonbekwame bezoeker. De wettelijke vertegenwoordiger hoeft zich dan ook niet meer elke dag aan te melden.

Artikel I.g

Juridisch technische wijziging

Artikel 24A, lid 1

De GA-bezoekerskaart

In lid één wordt toegevoegd dat er maximaal één bezoekerskaart per bezoeker verleend kan worden.

Artikel I.h

Juridisch technische wijziging

Artikel 24A, lid 3

De GA-bezoekerskaart

Door het wijzigen van het eerste lid kan het derde lid vervallen.

Artikel I.i

Juridisch-technische wijziging

Artikel 27, lid 3

Geldigheidsduur vergunningen

Er stond abusievelijk een verkeerde verwijzing naar het zesde lid in het artikel. Dat moet zijn zevende lid. Met deze wijziging wordt dit hersteld.

Artikel I.j

Juridisch-technische wijziging

Artikel 27 lid 7

Geldigheidsduur vergunningen

Er stond een verkeerde verwijzing naar het zevende lid in het artikel. Dat moet zijn achtste lid. Met deze wijziging wordt dit hersteld.

Artikel I.k

Programma luchtkwaliteit en invoering nieuwe regelgeving milieuzones (schoner parkeren)

Artikel 32 lid 2 onder a. en b.

Weigeringsgronden

Een dieselauto wordt nu gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor dieselvoertuigen van Euro 3 of lager en benzineauto’s worden gecategoriseerd in emissiestandaard Euro 1 of lager.

Artikel I.l

Juridisch-technische wijziging

Artikel 34 lid 10

Plaatsing wachtlijst

Aan dit artikel wordt onder vernummering van de leden 10-13 tot 11-14 een lid 10 toegevoegd, waarbij aanvragen voor een stadsbrede autodeelvergunning niet op de wachtlijst kunnen worden geplaatst, zoals door het college bepaald in het collegebesluit ‘Uitvoeringsbesluit stadsbrede autodeelvergunningen Amsterdam’ van 10 december 2019 (gmb-2019-316648).

Artikel I.m

Programma luchtkwaliteit en invoering nieuwe regelgeving milieuzones (schoner parkeren)

Artikel 35 onder e.

Verwijdering van wachtlijst

Een dieselauto wordt nu gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor dieselvoertuigen van Euro 3 of lager en benzineauto’s in emissiestandaard Euro 1 of lager.

 

Artikel I.n

Programma luchtkwaliteit en invoering nieuwe regelgeving milieuzones (schoner parkeren)

Artikel 37 lid 1 onder f.

Intrekken van vergunningen

Een dieselauto wordt nu gecategoriseerd in de Europese emissiestandaard voor dieselvoertuigen van Euro 3 of lager en benzineauto’s in emissiestandaard Euro 1 of lager.

Artikel I.o

Juridisch-technische wijziging

Artikel 46, lid 8

Overgangsbepalingen

In dit artikellid stond een verkeerde verwijzing. Met deze wijziging wordt dit hersteld.

 

Wijzigingen in de toelichting bij de Parkeerverordening 2013

 

Artikel I

De toelichting bij de Parkeerverordening 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  Artikel 21, eerste lid, van de toelichting komt te luiden:

  Lid 1. Objectieve wijze houdt in dat men een verklaring kan overleggen van een zorgorganisatie. In de Wet toelating zorginstellingen wordt bepaald welke organisaties gezien worden als zorginstelling. Indien men beschikt over een indicatie voor bijvoorbeeld thuiszorg of een verpleeghuis kan met overlegging van die indicatie worden volstaan;

 

 • b.

  In artikel 23 van de toelichting wordt ‘de woning’ vervangen door ‘het adres’;

 

 • c.

  In artikel 23 van de toelichting vervalt lid 3;

 

 • d.

  In artikel 24 van de toelichting vervalt de zin: ‘Het gereduceerde tarief bedraagt 50% van het straattarief’;

 

 • e.

  In artikel 24A van de toelichting wordt tussen ‘aan’ en ‘GA-bezoekerskaart’ het woordje ‘de’ ingevoegd’;

 

 • f.

  Artikel 26, derde lid, van de toelichting vervalt;

 

 • g.

  Artikel 32, lid 2,van de toelichting, komt te luiden:

  Lid 2. In dit artikel zijn de milieueisen aan motorvoertuigen opgenomen voortvloeiend uit het maatregelenpakket ‘Schone lucht voor Amsterdam: op weg naar uitstootvrij 2025’. Raadsbesluit 22 juni 2016 (Gemeenteblad 2016 nr. 117373). In navolging van de regelgeving omtrent milieuzones zijn in dit artikel de toetsingscriteria van de ‘schoner parkeren regeling’ voor het verkrijgen van een parkeervergunning gelijkgesteld aan de criteria voor de milieuzone. In plaats van de DET-regel (Datum Eerste Toelating) wordt de Europese emissiestandaard en klasseaanduiding gehanteerd. Zie tevens de toelichting op artikel 46.

 

 • h.

  In artikel 46, lid 5, 6 en 7, van de toelichting, wordt ‘leeftijdseisen’ vervangen door ‘milieueisen’;

 

 • i.

  In artikel 46, lid 5, 6 en 7 , van de toelichting wordt na ‘voldoet’ een tekst toegevoegd, luidende:

  Per 2020 wordt toegang tot milieuzones op grond van landelijke regelgeving gebaseerd op de Europese emissiestandaard EUROnorm. De milieueisen worden geformuleerd op deze EUROnorm.

 

Overzicht wijzigingen toelichting bij de Parkeerverordening 2013

 

Wijzigings verordening

Aanleiding

Parkeerverordening 2013

Wat regelt het artikel?

toelichting op wijziging

 

I.a

Tekstuele wijziging

Toelichting artikel 21 lid 1

Mantelzorgvergunning

Het WMO-loket geeft geen indicaties voor thuiszorg of een verpleeghuis. Deze toelichting is daarop aangepast.

I.b

Juridisch-technische wijziging

Toelichting artikel 23

Kraskaartvergunning

Het begrip woning wordt al enige tijd niet meer gebruikt. In plaats daarvan wordt het begrip ‘adres’ gehanteerd conform de BAG.

I.c

Juridisch-technische wijziging

Toelichting artikel 23 lid 3

Kraskaartvergunning

In de Parkeerverordeningen worden geen kortingstarieven meer genoemd. Deze staan vermeld in de Verordening Parkeerbelastingen.

I.d

Juridisch-technische wijziging

Toelichting artikel 24

Bezoekersregeling

In de Parkeerverordeningen worden geen kortingstarieven meer genoemd. Deze staan vermeld in de Verordening Parkeerbelastingen.

I.e

Tekstuele wijziging

Toelichting artikel 24A

De GA-bezoekerskaart

Er ontbrak een woord in deze toelichting. Met deze wijziging wordt dat hersteld.

I.f

Tekstuele wijziging

Toelichting artikel 26 lid 3

Soorten tijdgebonden parkeerrechten

De toelichting op lid 3 wordt geschrapt, omdat er in artikel 26 geen lid 3 meer is. De toelichting is er abusievelijk niet uitgehaald.

I.g

Juridisch-technische wijziging

Toelichting artikel 32, lid 2

Weigeringsgronden

Vanaf 1 november 2020 worden andere begrippen gehanteerd voor milieueisen die aan voertuigen worden gesteld,

I.h

Tekstuele wijziging

Toelichting artikel 46, lid 5, 6 en 7

Overgangsbepalingen

In dit artikel zijn de begrippen ‘leeftijdseisen’ vervangen door ‘milieueisen’.

I.i

Tekstuele wijziging

Toelichting artikel 46 lid 5, 6 en 7

Overgangsbepalingen

Aan de toelichting op dit artikel is tekst toegevoegd waaruit blijkt wat vanaf 1 november 2020 de eisen zijn die aan voertuigen worden gesteld.