Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 167995Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van een deel van het Oosterpark in Amsterdam als verboden gebied in de zin van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 15 juni 2020 (Aanwijzingsbesluit verboden gebied Oosterpark Amsterdam 1 juli 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland,

 

gelet op artikel 2.5, eerste lid, en artikel 3.1, eerste lid, onder c, van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 15 juni 2020,

 

overwegende:

 • dat op 15 juni 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 15 juni 2020 (hierna: ‘de noodverordening’) is vastgesteld;

 • dat in artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden en dat op grond van artikel 3.1, eerste lid, onder c, van de noodverordening de voorzitter van de veiligheidsregio (categorieën van) gevallen kan bepalen waarop verboden niet van toepassing zijn;

 • dat de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen kan worden ingezet wanneer in gebieden en op locaties de maatregel tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen niet in acht wordt genomen, dan wel wanneer de niet inachtneming daarvan dreigt;

 • dat op 1 juli 2020 de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij op 1 juli 1863 wordt herdacht met een manifestatie van NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark, die NinSee met een beperkt aantal deelnemers en zonder publiek wil houden om zo te kunnen verzekeren dat de 1,5 meter afstand tussen aanwezigen gewaarborgd kan worden;

 • dat dit desalniettemin een aantrekkende werking kan hebben op groepen personen waarbij de afstand van 1,5 meter niet in acht zal worden genomen, waardoor er het gevaar ontstaat op verdere verspreiding van het coronavirus in de regio;

 • dat een waardige en ordelijk verlopende manifestatie wordt nagestreefd;

 • dat daarom een deel van het Oosterpark in de omgeving van het Nationaal Monument Slavernijverleden wordt aangewezen als gebied waar het voor eenieder verboden is om zich te bevinden op 1 juli 2020 tussen 11:00 en 15:00 uur;

besluit vast te stellen de volgende regeling

 

 

 

Aanwijzingsbesluit verboden gebied Oosterpark Amsterdam 1 juli 2020

Artikel 1 Aanwijzing

Het Oosterpark te Amsterdam, binnen het gebied zoals gemarkeerd op de plattegrond in de bijlage, wordt aangewezen als gebied waar het op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening voor eenieder verboden is zich te bevinden op woensdag 1 juli 2020 van 11.00 uur tot 15:00 uur.

Artikel 2 Uitzondering

Het verbod in artikel 1 is niet van toepassing op:

 • a.

  de personen voorkomend op een door de burgemeester van Amsterdam vastgestelde lijst van deelnemers aan manifestatie, inclusief leden van de pers;

 • b.

  ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

 • c.

  militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering;

 • d.

  leden van de particuliere beveiligingsdienst ISG Security, voor zo ver zij aanwezig zijn ter beveiliging van de manifestatie;

 • e.

  toezichthouders van de gemeente Amsterdam, voor zo ver zij zijn aangewezen als toezichthouder op de noodverordening, in de uitoefening van hun ambt.

Artikel 3 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.amsterdam.nl/coronavirus en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. Dit besluit wordt tevens in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verboden gebied Oosterpark Amsterdam 1 juli 2020.

Aldus vastgesteld op 25 juni 2020.

Voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Femke Halsema

 

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, postbus 202, 1000 AE Amsterdam, t.a.v. de directie Juridische Zaken, of per fax 020 552 2402. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Bijlage. Afbakening verboden gebied Oosterpark tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden op 1 juli 2020