Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 167898VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020

De raad van de gemeente Purmerend,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020, nr. 1508921;

 

B E S L U I T:

 

De Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020 als volgt te wijzigen:

 

Artikel I

 

A.

Artikel 8 Restitutie, lid 2 wordt vervangen door:

 

Artikel 8 Restitutie

  • 2.

    De periode waarover restitutie wordt verleend is afhankelijk van de dag waarop de vergunning is ingeleverd bij het team Vergunningen, Beleid en Advies.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2020

de griffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl