Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 167838VerordeningenNadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Artikel I Nadere regels

 • A.

  In hoofdstuk 4 komt paragraaf 4.17 Caribische Nederlanders in Groningen in zijn geheel te vervallen.

   

 • B.

  In hoofdstuk 7 Verkeer komt paragraaf 7.1 Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische auto’s in zijn geheel te vervallen.

   

 • C.

  Hoofdstuk 8, paragraaf 8.3 komt te luiden als volgt:

  Paragraaf 8.3 Schoonmaakacties

  Artikel 8:15 Begripsbepalingen

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van de verordening wordt voor de toepassing van deze paragraaf verstaan onder:

  • a.

   ingezetenen: alle natuurlijke personen en rechtspersonen die woonachtig dan wel gevestigd zijn in de gemeente Groningen;

  • b.

   openbare ruimte: de gemeenschappelijke, publieke ruimte waaronder in ieder geval wordt verstaan: openbare wegen, openbare wateren en openbaar groen;

  • c.

   LenteKriebels: schoonmaakacties door ingezetenen, gericht op het verbeteren van de eigen leefomgeving en die plaatsvinden in de periode maart en april.

 • Artikel 8:16 Subsidiabele activiteiten

  Het college kan (een groep van) ingezetenen subsidie verstrekken voor allerhande schoonmaakacties in het kader van LenteKriebels, die geheel in de openbare ruimte plaatsvinden.

  Artikel 8:17 Subsidie per activiteit

  • 1.

   De subsidie in het kader van LenteKriebels bedraagt maximaal € 200,- per schoonmaakactie, per groep van ingezetenen.

  • 2.

   De hoogte van de subsidie per schoonmaakactie bedraagt € 5,- per deelnemer.

  • 3.

   Per kalenderjaar kan de subsidie aan dezelfde (groep van) ingezetenen slechts eenmaal verstrekt worden.

 • Artikel 8:18 Bijzondere bepalingen/ verplichtingen

  • 1.

   In afwijking van artikel 7 van de Verordening, dient de subsidieaanvraag 2 weken vóór aanvang van de voor het lopende kalenderjaar vastgestelde LenteKriebels periode zijn ingediend bij het college.

  • 2.

   In afwijking van artikel 8:15 onder c. kan het college bepalen dat bij uitzondering ook buiten de genoemde periode schoonmaakacties voor subsidie in aanmerking komen.

  • 3.

   Voor de subsidieaanvraag moet gebruik worden gemaakt van het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • Artikel 8:19 Subsidieplafond en verdelingsregels

  • 1.

   Voor de in artikel 8:16 genoemde activiteiten is het subsidieplafond gelijk aan het daarvoor in de begroting opgenomen bedrag.

  • 2.

   Als het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt het in het eerste lid bedoelde bedrag naar evenredigheid over de op tijd ontvangen subsidieaanvragen verdeeld.

 • D.

  Hoofdstuk 8, paragraaf 8.5 Groene Daken komt te luiden als volgt:

  Paragraaf 8.5 Groene daken

  Artikel 8:26 Begripsbepalingen

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van de verordening wordt voor de toepassing van deze paragraaf verstaan onder:

  • a.

   dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind- /regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie dient zodanig te zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

  • b.

   gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

  • c.

   groene daken: daken, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten, en die geen gebruiksfunctie hebben. De daken zijn alleen voor onderhoud toegankelijk. De belasting ligt tussen de 20 en 200 kg/m2;

  • d.

   plat dak: dak met een hellingshoek ten opzichte van de horizontaal van maximaal drie graden. Dit komt overeen met een hellingspercentage van ca. vijf procent.

 • Artikel 8:27 Subsidiabele activiteiten

  Het college kan subsidie verlenen voor de aanleg van groene daken zodanig dat de aanleg daarvan een bijdrage levert aan de waterbergingscapaciteit van hemelwater.

  Artikel 8:28 Subsidie per activiteit

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   € 30,- per m2 voor oppervlakken van 6 tot 100 m2;

  • b.

   € 20,- per m2 voor oppervlakken van 100 tot 250 m2;

  • c.

   € 10,- per m2 voor oppervlakken van 250 tot 1000 m2.

 • Artikel 8:29 Bijzondere bepalingen/verplichtingen

  • 1.

   Subsidie wordt slechts verstrekt als voldaan wordt aan de volgende verplichtingen:

   • a.

    voor het aanvragen van de subsidie en het gereed melden van de aanleg van het groene dak moet gebruik gemaakt worden van de door het college vastgestelde formulieren;

   • b.

    het dient te gaan om een plat dak van minimaal 6 m2 op een gebouw of gebouwen in de gemeente Groningen;

   • c.

    er mag niet met de aanleg te zijn begonnen voordat op de subsidieaanvraag is beslist;

   • d.

    de aanvrager is de eigenaar van het gebouw of de gebouwen, of huurder van het gebouw of gebouwen en de huurder overlegt een akkoordverklaring van de eigenaar voor de aanleg.

  • 2.

   Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:

   • a.

    een gespecificeerde begroting van de kosten of een offerte van de kosten;

   • b.

    een situatietekening op schaal;

   • c.

    een foto van het bestaande dak;

   • d.

    een bouwvergunning of een monumentenvergunning, indien vereist;

   • e.

    de schriftelijke akkoordverklaring van de eigenaar (als de aanvrager huurder is).

  • 3.

   Het college kan de subsidieverlening intrekken indien blijkt dat de activiteiten niet binnen één jaar na de datum van verlening van de subsidie zijn uitgevoerd.

  • 4.

   Het college kan de subsidievaststelling intrekken indien blijkt dat de activiteiten niet binnen één jaar na de datum van vaststelling van de subsidie zijn uitgevoerd.

  • 5.

   Het college kan naar aanleiding van de aanvraag om vaststelling van de subsidie controle verlangen van het aangelegde groene dak. De aanvrager van de subsidie zal hiertoe de benodigde medewerking verlenen.

  • 6.

   Indien artikel 15 ASV van toepassing is, dient de aanvrager de afronding van de werkzaamheden te melden aan het college. Het college kan controle verlangen van het aangelegde groene dak. De aanvrager van de subsidie zal hiertoe de benodigde medewerking verlenen.

  • 7.

   Ingeval uit de controle als bedoeld in de leden 6 en 7 naar het oordeel van het college is gebleken dat het groene dak ondeskundig is aangelegd, kan de subsidie worden teruggevorderd.

  • 8.

   Indien artikel 16 ASV van toepassing is, geldt het formulier ‘gereedmelding’ als aanvraag vaststelling subsidie.

  • 9.

   In afwijking van artikel 16, eerste lid ASV dient het formulier ‘gereedmelding’ binnen acht weken te worden ingediend.

  • 10.

   In afwijking van artikel 17, eerste lid ASV stelt het college binnen 8 weken de hoogte van de subsidie vast.

  • 11.

   In afwijking van artikel 20, eerste lid ASV wordt de vastgestelde subsidie binnen zes weken uitgekeerd aan de aanvrager.

 • Artikel 8:30 Subsidieplafond en verdelingsregels

  • 1.

   Het subsidieplafond voor de in artikel 8:28 genoemde activiteiten is per kalenderjaar gelijk aan het in de gemeentebegroting voor dat jaar opgenomen bedrag.

  • 2.

   Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare budget, dan wordt dat budget over de op tijd ingediende aanvragen verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel II Inwerkingtreding

Onderdelen A, B en C van deze regeling treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Onderdeel D van deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 23 juni 2020

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda