Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 167067VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van Leges 2020

Gemeente Zwolle, bekendmaking wijziging in de verordening op de heffing en de invordering van Leges 2020.

De Raad van de gemeente Zwolle;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2020;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

Een wijziging in de tarieventabel van de verordening op de heffing en de invordering van Leges 2020 vast te stellen. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van heffing is 1 juli 2020.

 

In hoofdstuk 1 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 wordt het volgende artikel als volgt gewijzigd:

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap zonder ceremonie, aan de balie van het Stadskantoor, tijdens de openingsuren van het bureau burgerlijke stand

€ 56,00

 

In hoofdstuk 13 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 wordt het volgende artikel als volgt toegevoegd.

1.13.4.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding, als bedoeld in artikel 2.9 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra, bedraagt

€ 40,00

 

In hoofdstuk 5 van titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 wordt het volgende artikel als volgt gewijzigd.

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan doch voor het nemen van een besluit op de aanvraag: 30 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 en 2.3.1.3 in rekening gebracht. Bovendien wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor kosten zoals genoemd onder 2.3.3 zijn gemaakt, 50% van de kosten zoals genoemd onder 2.3.3 in rekening gebracht.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2020

P. Snijders, voorzitter

A. ten Have, griffier