Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 166343Beschikkingen | afhandelingGemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Diezerkade 4, Diezerplein 1-101, 1-102, 1-103, 1-201, 1-202, 1-203

Uitgegeven adres ( sen ) :

Op grond van artikel 108 en 147 van de Gemeentewet, artikel 2 en 3 van de Verordening naamgeving en nummering 2012 en artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, heeft het college het (de) volgende adres(sen) uitgegeven:

Diezerkade 4 8021 CW (winkelfunctie b.g.)

Diezerplein 1-101 8021 CS (woonfunctie 1e verd.)

Diezerplein 1-102 8021 CS (woonfunctie 1e verd.)

Diezerplein 1-103 8021 CS (woonfunctie 1e verd.)

Diezerplein 1-201 8021 CS (woonfunctie 2e verd.)

Diezerplein 1-202 8021 CS (woonfunctie 2e verd.)

Diezerplein 1-203 8021 CS (woonfunctie 2e verd.)

Verzenddatum besluit: 29 juni 2020

Kenmerk besluit: 42056-2020

Zie de bijlage voor een situatieschets.

Bezwaar

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.