Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 166033VerordeningenGemeente Nieuwegein - wijziging van de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015;

 

 

besluit vast te stellen:

 

het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020

Artikel I

 

De Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 14 lid 1 onderdeel d komt te luiden:

kopie offerte met materiaal- en arbeidskosten en de omvang van het begroeid oppervlak in vierkante meters;

 

B.

Artikel 14 lid 4 komt te luiden:

De verantwoording wordt ingediend binnen 12 weken na afronding van de werkzaamheden.

 

C.

Artikel 22 lid 4 komt te luiden:

De verantwoording wordt ingediend binnen 12 weken na afronding van de werkzaamheden.

 

D.

De bijlage bij de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020 komt te luiden:

 

Bijlage bij de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020: Subsidieplafonds

 

Wanneer er een verschil ontstaat tussen de subsidieplafonds en de geldende Programmabegroting, is de Programmabegroting leidend.

 

Hoofdstuk

Periode

Subsidieplafond

Electrische scooters

Van 1 november 2018 tot het subsidieplafond is bereikt

20.000

Groene Daken

Kalenderjaar 2020

27.500

Duurzame bewonersinitiatieven

Kalenderjaar 2020

10.000

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020,

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

Ellie Liebregts

de burgemeester

Frans Backhuijs