Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 16542Beschikkingen | afhandelingGemeente Middelburg - Mandaatbesluit Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Middelburg

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Middelburg;

 

Gelet op de artikelen 5.1 tot en met artikel 5.5 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

Besluit:

 

mandaat te verlenen aan de directeur van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland, gevestigd te Vlissingen, kvk-nummer 55326498, conform onderstaande regeling en houdende verlening van ondermandaat.

 

Artikel 1

1. Het mandaat betreft het ontvangen van de melding, triage van de melding, uitvoeren verkennend onderzoek, communicatie met de melder en (beslissen tot) het aanvragen voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging als bedoeld in artikelen 5:1 tot en met 5:5 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

2. Het uitoefenen van de bevoegdheden volgens de wettelijke kaders;

3. Het uitoefenen van de bevoegdheden conform de verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Middelburg.

 

Aldus vastgesteld door het College van burgmeester en wethouders van gemeente Middelburg, op 7 januari 2020.

Secretaris, Burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann