Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 164864Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 23 juni 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 23 juni 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Poirtersstraat

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Poirtersstraat’. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 16 sociale huurappartementen op de hoek Poirtersstraat/Moergestelseweg in Oisterwijk. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Collegevoorstel raadsplanning implementatie Omgevingswet

Het college heeft ingestemd met de raadsplanning voor de implementatie Omgevingswet en stelt de raad hiervan in kennis.

 

Aanpassen verordening jeugdhulp en verordening Wmo

Het college heeft ingestemd met het aanpassen van de verordening jeugdhulp en de verordening Wmo legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Daarmee worden de PGB-tarieven aangepast van 90% naar 75% (jeugd) en van 100% naar 75% (Wmo).

 

Collegevoorstel besluit omgevingsvergunning voor pilot museum en theetuin op het perceel Laag Heukelomseweg 3 Heukelom

Het college heeft besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor wat betreft de functie “theetuin binnen” (100 m2) ter plaatse van tuinsieraad 2 (ook bekend als tuinsieraad D) te weigeren en de omgevingsvergunning te verlenen voor een “theetuin buiten” (50 m2) en het gebruik van het hoofgebouw en het bijgebouw voor museum, dit met een instandhoudingstermijn van maximaal 5 jaar na besluitdatum op het perceel Laag Heukelomseweg 3 in Heukelom.

 

Collegevoorstel Staalbergven (RIB)

Het college heeft kennis genomen van de reacties van de verschillende fracties op de discussienotitie Toekomstvisie Staalbergven. Het college heeft besloten om voor scenario 3 te kiezen (besluitvorming over grootschalige renovatie van het Staalbergven vindt in 2021 plaats) en een bedrag van €120.000 inclusief BTW in de begroting 2021 op te nemen en de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.