Gemeenteblad van Tynaarlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloGemeenteblad 2020, 164498VerordeningenVerordening tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie;

gelet op artikel 83 eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het gewenst is de werkgeverstaken van de gemeenteraad voor alle op de griffie werkzame ambtenaren zorgvuldig te regelen:

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo

 

 

Artikel I

De Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1 lid 1 wordt vervangen door:

1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren zoals die door de raad aan haar is gedelegeerd.

Vries, 31 januari 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier