Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 16425Beschikkingen | afhandelingGemeente Middelburg - Mandaatbesluit crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 

De burgemeester van de gemeente Middelburg;

 

Overwegende:

dat het wenselijk is dat er naast hem meerdere personen belast kunnen worden met het opleggen van een crisismaatregel als bedoeld in artikel 1:1 onder e van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

Gelet op:

Artikel 7:1, tweede lid van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het navolgende:

 

Besluit mandaat crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg .

 

Artikel 1

De burgemeester van Middelburg verleent aan de wethouders van Middelburg mandaat tot het opleggen van een crisismaatregel als bedoeld in artikel 1:1 onder e van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg om verplichte zorg te verlenen.

 

De uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid vindt plaats volgens een door hem vast te stellen piketschema.

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 7 januari 2020.

De Burgemeester,

mr. H.M. Bergmann.