Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 164131Beschikkingen | afhandelingGemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Hessenweg 19 en 19A

Samengevoegd adres:

Burgemeester en wethouders van Gemeente Zwolle;

gelet op artikel 108 en 147 van de Gemeentewet en artikel 2 en 3 van de “Verordening naamgeving en nummering 2012”; gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

Besluit nummeraanduiding:

Hessenweg 19 8028 PB (woonfunctie)

Hessenweg 19A 8028 PB (woonfunctie)

Samenvoegen in :

Hessenweg 19 8028 PB (woonfunctie)

Verzenddatum besluit: 26 juni 2020

Kenmerk besluit: 123663-2020

Zie de bijlage voor een situatieschets

Bezwaar

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.