Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 164036VerordeningenGemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de organisatie van de griffie (Organisatieverordening van de griffie)

De raad der gemeente Heerlen;

Gelezen voorstel 2020/29 d.d. 3 juni 2020 van het presidium van de gemeenteraad van Heerlen;

Gelet op de artikelen 107e, 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de organisatieverordening van de griffie.

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

 

 

Artikel 1.1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

Griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

Griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijk-heid van de raad, bestaande uit de griffier en onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtena-ren;

Werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

 

HOOFDSTUK 2 Organisatie van de griffie

 

 

ORGANISATIEDOELSTELLINGEN EN FORMATIE

 

Artikel 2:1  

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

 

AANSTURING GRIFFIE

 

Artikel 2:2  

De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier. De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet. De griffier handelt naar zijn instructie.

De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie.

 

FINANCIËN EN BUDGETHOUDERSCHAP

 

Artikel 2:3  

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast op basis van het Jaarplan van de griffie.

 • 2.

  De griffier is budgethouder van de budgetten die vallen onder de raad en de griffie.

 • 3.

  De budgetten van de raad, griffie en rekenkamer zijn een onderdeel van de Programmabegroting van de gemeente en worden als zodanig door de raad vastgesteld.

 

BEHEER

 

Artikel 2:4  

De griffie maakt gebruik van de dienstverlening van de organisatie van de gemeente Heerlen, vallend onder gezag van en aansturing door het college van burgemeester en wethouders.

 

Het kan op enig –nader te bepalen- moment zo worden georganiseerd dat de griffier dienstverleningsovereenkomsten afsluit c.q. nadere afspraken maakt met college of secretaris voor het gebruik van de binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

 

MEDEZEGGENSCHAP

 

Artikel 2:5  

 • 1.

  De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming.

 • 2.

  De griffier regelt als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in overleg met de werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie.

 

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

 

 

Artikel 3:1  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

 

Artikel 3:2  

Deze verordening kan worden aangehaald als Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Heerlen’.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen d.d. 24 juni 2020.

de voorzitter,

E.G.M. Roemer

de griffier,

drs. T.W. Zwemmer