Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 164035VerordeningenGemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de werkgeverscommissie griffie (Verordening op de werkgeverscommissie griffie)

De raad der gemeente Heerlen;

Gelezen voorstel 2020/29 d.d. 3 juni 2020 van het presidium van de gemeenteraad van Heerlen;

Gelet op de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 147, 149 en 156 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de ‘verordening op de werkgeverscommissie griffie’.

 

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, waartoe aan haar zijn gedelegeerd:

 • de bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet 2017, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechts-positionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeente-wet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (ver-vanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijzing van de organisatie van de griffier) van de Gemeentewet behoudens het vaststel-len en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren verder de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel in volmacht geven aan de griffier;

 • 4.

  Tot de taak van de werkgeverscommissie behoort ook het zijn van sollicitatie- en selectiecommissie bij het benoemen van de griffier en plaatsvervangende griffier.

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad;

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  a. De leden van de werkgeverscommissie wijzen uit hun midden de plv. voorzitter aan.

 • b. Voor de twee andere leden van de werkgeverscommissie benoemt de raad uit zijn midden twee plaatsvervangers in volgorde van vervanging.

 • 4.

  Het (plv.) voorzitterschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • a.

  op eigen verzoek; het (plv.) lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

 • b.

  indien het (plv.) lid aftreedt als lid van de raad;

 • c.

  indien de raad van oordeel is dat het (plv.) lid niet langer geschikt is de functie van (plv.) lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan als adviseur in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig zijn.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeen roepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het functioneren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgevers-commissie ter zijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt de werkgeverscommissie in ieder geval ondersteund door de teamleider van het team Organisatie, Personeel en Communicatie (OPC) of een door deze aan te wijzen functionaris.

 

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 

Artikel 7 Beslotenheid van de vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld In artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet Openbaarheid van Bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de wet Openbaarheid Bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgevers-commissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als er sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van over-eenkomstige toepassing

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt inwerking op 1 juli 2020.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommis-sie Griffie’

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen d.d. 24 juni 2020.

voorzitter

E.G.M. Roemer

griffier

drs. T.W. Zwemmer