Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 163632Beschikkingen | afhandelingWoldweg 48, Kropswolde, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00002876 en besluit hogere waarde Wet geluidhinder

 

Besluit omgevingsvergunning Woldweg 48, Kropswolde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

 

- Woldweg 48, 9609 PG, Kropswolde, voor het (her)bouwen van de woning, 26 juni 2020.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.

 

 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben op 23 juni 2020 hogere waarden wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai vastgesteld voor de hiervoor genoemde omgevingsvergunning.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege de wegverkeers- en railverkeerslawaai op de gevel wordt overschreden. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen zijn de benodigde hogere waarden vastgesteld. Het betreft het perceel Woldweg 48, Kropswolde (kadastraal bekend: gemeente Hoogezand, Sectie R, nummer 12).

Het besluit inzien

Het besluit kunt u inzien van 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020. Tijdens deze periode is het besluit te bekijken op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Kropswolde. Een papieren versie van het besluit kunt u (uitsluitend op afspraak) inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Tijdens de beroepstermijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.