Instellingsbesluit Erfgoedcommissie gemeente Heerde 2020

Burgemeester en wethouders van Heerde:

 

Overwegende dat er een adviescommissie moet zijn in aangelegenheden waarbij het college van burgemeester en wethouders besluiten moet nemen inzake gemeentelijk erfgoed;

 

Gelet op de artikelen 84 Gemeentewet, 15 Monumentenwet 1988, 4:18 en 4:20 Erfgoedwet en artikel 1, sub f, van de Monumentenverordeningen Heerde 2011;

 

B E S L U I T:

 

Onder vervanging van het besluit tot instelling van een monumentencommissie d.d. 27 mei 1991 in te stellen de Erfgoedcommissie gemeente Heerde, en daarbij het volgende te bepalen:

 

Artikel 1. Benoeming van de leden – samenstelling commissie .

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden worden maximaal één keer herbenoemd voor een periode van vier jaar. De commissie bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden, waaronder de voorzitter.

 • 2.

  Bij de benoeming houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met:

  • a.

   De onafhankelijkheid die de commissie dient te bezitten;

  • b.

   De kwaliteiten en de specialismen welke in de commissie aanwezig dienen te zijn op het gebied van archeologie, architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, geschiedenis van de lokale bouwkunst en cultuurhistorie, monumentenzorg, architectuur / bouwhistorie en archeologie;

  • c.

   Het in de commissie vertegenwoordigd zijn van de Heerder Historische Vereniging en het Gelders Genootschap;

  • d.

   De meerderheid van de commissie is ingezetene van de gemeente Heerde, tenzij dit afbreuk doet aan de beoogde deskundigheid van de commissie in zijn geheel;

  • e.

   De deskundigen, bedoeld onder b, worden benoemd op een niet bindende voordracht van het Gelders Genootschap respectievelijk de Heerder Historische Vereniging;

  • f.

   Onverminderd het bepaalde in het tweede lid onder b en c, hebben maximaal twee ingezetenen van de gemeente Heerde zitting in de commissie. De leden worden benoemd via een sollicitatieprocedure.

 • 3.

  De leden van de commissie treden af op grond van één of meerdere hierna genoemde redenen:

  • a.

   Op eigen verzoek;

  • b.

   Na een daartoe strekkend besluit van het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   Na verloop van een periode van maximaal vier jaren; deze periode kan maximaal met een zelfde periode verlengd worden.

 • 4.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 5.

  Mocht een commissielid tussentijds worden benoemd op een opengevallen post, dan treedt dit lid af op het tijdstip dat het commissielid in wiens plaats hij is benoemd zou moeten aftreden.

 

Artikel 2. Taken en bevoegdheden.

 • 1.

  De commissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Erfgoed wet, Monumentenwet 1988, de monumentenverordening Heerde 2011 en het erfgoedbeleid in de meest ruime zin van het woord, daaronder mede begrepen zaken en/of aspecten die cultuurhistorische waarden betreffen.

 • 2.

  De commissie hanteert bij de advisering inzake de aanwijzing van een onroerend goed tot beschermd gemeentelijk monument, inzake de aanwijzing tot beschermd stads- en dorpsgezicht en inzake de aanwijzing als gemeentelijk archeologisch monument, de selectiecriteria die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

 • 3.

  De commissie brengt ééns per jaar schriftelijk verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders, waarin tenminste is opgenomen:

  • a.

   De samenstelling van de commissie;

  • b.

   Een samenvatting van de belangrijkste werkzaamheden en resultaten;

  • c.

   Het aantal keren dat in het afgelopen jaar is vergaderd.

 

Artikel 3. Werkwijze.

 • 1.

  De commissie komt bijeen op schriftelijk verzoek van de voorzitter of van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 86 Gemeentewet, beraadslaagt de commissie in het openbaar.

 • 3.

  Elk commissielid heeft één stem; de secretaris neemt deel aan de beraadslagingen, maar heeft geen stemrecht.

 • 4.

  Over een onderwerp kan slechts een advies worden uitgebracht indien tenminste de meerderheid van de leden, inclusief de voorzitter, ter vergadering aanwezig is.

 • 5.

  Het advies wordt schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 4. Secretariaat .

Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtelijk secretaris aan die zorgdraagt voor:

 • Het secretariaat van de commissie;

 • De agenda en uitnodiging voor de vergaderingen van de commissie;

 • De presentieregistratie van de leden van de commissie;

 • Advisering en informatievoorziening aan de leden van de commissie;

 • De formulering van uit te brengen adviezen, dit in overleg met de voorzitter;

 • Het opstellen van een concept-jaarverslag, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de commissie.

 

Artikel 5. Afdoening onder verantwoordelijkheid .

 • 1.

  Uit de commissie nemen één of meer leden zitting in de commissie als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Bouwverordening gemeente Heerde .

 • 2.

  De commissie als genoemd in het eerste lid adviseert over wijzigingsplannen voor rijksmonumenten op grond van artikel 2.1 lid 1, onderdeel f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 3.

  De commissie als genoemd in het eerste lid adviseert over wijzigingsplannen voor gemeentelijke monumenten als bedoeld in artikel 12, lid 2, van de Monumentenverordening Heerde 2011.

 • 4.

  Het advies van de commissie is bindend voor de Erfgoedcommissie en wordt als advies van de commissie als bedoeld in het eerste lid aan het college van burgemeester en wethouders uitgebracht.

 

Artikel 6. Slotbepaling.

 • 1.

  In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Instellingsbesluit Erfgoedcommissie gemeente Heerde 2020".

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Naar boven