Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 163446VerordeningenGemeente Nieuwegein - Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2020

De raad van de gemeente Nieuwegein;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020;

gelet op artikel 149 en artikel 229, eerste lid, Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen

 

Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2020;

 

De Legesverordening 2020 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I  

 • A.

  In artikel 4 worden na het zevende lid twee nieuwe leden toegevoegd die als volgt luiden:

   

  • 8.

   voor een dienst met betrekking tot een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing of een verleende vergunning of ontheffing

   • a.

    voor een activiteit, die als gevolg van maatregelen die getroffen zijn in verband met de bestrijding van de coronacrisis, geen doorgang kan vinden voor zo ver het een dienst als bedoeld in Titel 3: hoofdstuk 1: 3.1.1.3, 3.1.1.4 of Titel 3: hoofdstuk 2: 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3 betreft;

   • b.

    die wordt aangevraagd als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn in verband met de bestrijding van de coronacrisis voor zo ver het een dienst als bedoeld in Titel 1: hoofdstuk 11, hoofdstuk 16: 1.16.2.2, 1.16.2.2.1, 1.16.2.2.2, 1.16.2.5, 1.16.2.5.1, 1.16.2.5.2, 1.16.2.5.3 of Titel 3: hoofdstuk 5 betreft.

  • 9.

   indien voor andere activiteiten waarvoor leges zijn vereist en het opleggen daarvan als gevolg van de coronamaatregelen naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders tot onredelijke en onbillijke situaties zouden leiden voor een categorie van aanvragen, kan het college van burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen.

 • B.

  Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

   

  • 1.

   Voor de woorden ‘het college van burgemeester en wethouders’ wordt een 1. geplaatst.

  • 2.

   Er wordt lid ingevoegd dat als volgt luidt:

   • 2.

    Voor een besluit als bedoeld in artikel 4, negende lid, stellen het college van burgemeester en wethouders nadere regels vast.

 • C.

  In artikel 13 wordt na het derde lid een nieuw lid toegevoegd dat als volgt luidt:

   

  • 4.

   Artikel 4, achtste lid en negende, gelden tot op een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen datum. Nadat het college een dergelijk besluit heeft genomen vervalt artikel 11, tweede lid, van rechtswege.

Artikel II  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 18 maart 2020.

 

Aldus vastgesteld in de raad van 28 mei 2020.

Jan Karens

de griffier

Frans Backhuijs

de voorzitter