Gemeenteblad van Oldambt

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtGemeenteblad 2020, 16259Plannen | ruimtelijkGemeente Oldambt, Ontwerp Chw-bestemmingsplan, Bad Nieuweschans

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf donderdag 23 januari 2020 het ontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Bad Nieuweschans gedurende zes weken ter inzage ligt.

Wat houdt het plan in?

Het Chw-bestemmingsplan is een nieuwe planfiguur die krachtens de Crisis- en herstelwet opgesteld kan worden en vooruitloopt op de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting in 2021 van kracht wordt). Het Chw-bestemmingplan is als gebied opgenomen in de 16e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, welke op 20 november 2018 in werking is getreden).

Het Chw-bestemmingsplan Bad Nieuweschans is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw-bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd.

Het verschil tussen een regulier bestemmingsplan en een Chw-bestemmingsplan is dat een Chw-bestemmingsplan mogelijkheden biedt om meer te regelen dan uitsluitend zaken die betrekking hebben op een goede ruimtelijke ordening.  

Ten opzichte van het voorontwerp Chw-bestemmingsplan is de grootste aanpassing het mogelijk maken van een uitbreiding van het kuurcentrum.

Plangebied

Het plangebied van dit Chw-bestemmingsplan betreft het hele dorp Bad Nieuweschans, van Oudezijl tot aan de A7. Het Chw-bestemmingsplan is een actualisatie van de huidige geldende bestemmingsplan in Bad Nieuweschans.

Procedure

Iedereen kan het Chw-bestemmingsplan vanaf donderdag 23 januari 2020 gedurende zes weken via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder ID-nummer NL.IMRO.1895.11BP0006-0301) inzien. Ook via onze website kunt u het plan inzien. Dit kan via www.gemeente-oldambt.nl/omgevingsplan

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage ligging een zienswijze indienen tegen het ontwerp Chw-bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer (0597) 48 24 00.

 

Winschoten, 22 januari 2020