Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2020, 1617BeleidsregelsBELEIDSREGELS OVERGANGSRECHT MINIMABELEID HILVERSUM 2020

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

 

gelet op de Participatiewet, in het bijzonder de artikelen in hoofdstuk 4.1;

gelet op het beleidsplan “Doen wat nodig is zodat je mee kunt doen: Minimabeleid op maat vanaf 2020” (zoals vastgesteld door de gemeenteraad Hilversum op 26 juni 2019);

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Beleidsregels Regeling Meedoen Hilversum 2017, Kindpakket Hilversum 2017 (ingetrokken per 1 januari 2020);

gelet op de Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2020 (in werking per getreden per

1 januari 2020);

 

besluit vast te stellen de navolgende

 

BELEIDSREGELS OVERGANGSRECHT MINIMABELEID HILVERSUM 2020

 

Vastgesteld in de collegevergadering d.d. 10 december 2019.

 

Datum inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2020.

 

 

Kader

Met de inwerkingtreding van de nieuwe herziene minimaregelingen per 1 januari 2020 is er behoefte ontstaan voor overgangsrecht voor een aantal minimaregelingen, namelijk de Regeling Meedoen, Regeling Kindpakket 2017, Regeling Duurzaam-BBG (Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen) en de Regeling Chronisch zieken en gehandicapten. In het overgangsrecht wordt geregeld hoe om te gaan met eerdere toekenningen op grond van het oude recht die doorlopen tot de periode na inwerkingtreding van het nieuwe recht.

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Artikel 1 Overgangsrecht Regeling Meedoen 2017 naar Activeringsregeling 2020

Inwoners die al een toekenning hebben gehad voor de periode 1 juli 2019 – 1 juli 2020 op grond van de oude Regeling Meedoen 2017, hebben geen recht op deelname aan de Activeringsregeling 2020 in de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

Artikel 2. Overgangsrecht Kindpakket 2017 naar Kindpakket 2020

Inwoners die al een toekenning hebben gehad voor de periode 1 juli 2019 - 1 juli 2020 op grond van het oude Kindpakket 2017, hebben geen recht op deelname aan het Kindpakket 2020 in de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

Artikel 3. Overgangsrecht Regeling Duurzaam (BBG) naar Regeling Verduurzaming Huishoudens

1. Het opgebouwde budget op grond van de oude Regeling Duurzaam dat wordt vermeld in toekenningsbeschikkingen die zijn afgegeven voor 1 januari 2020 kan tot en met 31 maart 2020 gebruikt worden. Per 1 april 2020 is het opgebouwd budget niet meer geldig.

2. Vervolgbudgetten voor de oude Regeling Duurzaam worden opgebouwd tot en met 31 december 2019.

3. Toepassing van het opgebouwde budget dat was opgebouwd op grond van de oude regeling Duurzaam in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020 sluit het recht op de Regeling Verduurzaming uit gedurende deze periode.

4. Bij het beoordelen van de noodzaak tot vervanging bij aanvragen die op grond van de nieuwe Regeling Verduurzaming Huishoudens worden ingediend, wordt gekeken of er op grond van de oude Regeling Duurzaam-BBG dan wel individuele bijzondere bijstand reeds een vergoeding is verstrekt voor vervanging van het betreffende goed binnen de economische levensduur. Indien dit het geval is bestaat er geen recht. Indien er zwaarwegende redenen zijn kan het college besluiten om over te gaan tot toekenning van individuele bijzondere bijstand.

 

 

Artikel 4. Regeling Chronisch zieken en gehandicapten

Inwoners die een periodieke toekenning hebben ontvangen op grond van de oude Regeling Chronisch zieken die doorloopt tot na 1 januari 2020, maken pas aanspraak op de nieuwe regeling nadat de periode waarin de toekenning plaats vindt is verlopen.

 

 

Artikel 5. Personenalarmering op sociale indicatie en maaltijdbezorging

Alle inwoners die op 31 december 2019 gebruik maken van de collectieve voorziening voor personenalarmering op sociale indicatie en/of maaltijdbezorging, beiden op indicatie van Versa Welzijn, behouden het recht om gebruik te maken van deze voorziening tot en met 31 maart 2020.

Nieuwe deelnemers worden per 1 januari 2020 niet toegelaten.

 

Artikel 6. Toekenningen voor periodieke bijzondere bijstand

Beschikkingen op aanvragen die vóór 1 januari 2020 zijn ingediend en waarin periodieke bijzondere bijstand (bijvoorbeeld voor beschermingsbewind) wordt toegekend voor een periode die doorloopt tot na

1 januari 2020, blijven geldig conform de voorwaarden voor draagkrachtberekening zoals die golden ten tijde van het indienen van de aanvraag.

 

Artikel 7. Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2020

Bij aanvragen om een voorziening op grond van het minimabeleid ingediend voor 1 januari 2020 is het recht van toepassing zoals dat gold ten tijde van de aanvraag.

Bij het nemen van een besluit op bezwaar geldt het recht zoals dat gold op het moment van indiening van de aanvraag van de specifieke minimaregeling.