Voorgenomen besluit van Algemeen Belang Broedplaats Spoorzone

Collegebesluit van 16 juni 2020 - 34

 

Besluit

Het college: :

  • 1.

    Stelt de raad voor de verhuur van de voormalige NS-werkplaatsgebouwen met nummers 76, 79, 81, 82, 83, 84, 90 in de Spoorzone aan te wijzen tot activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang zoals bedoeld in artikel 25h 5e en 6e lid van de Mededingingswet.

  • 2.

    Legt het voorgenomen raadsbesluit ter inzage gedurende zes weken, waarbij belanghebbenden gedurende deze periode hun zienswijzen bij dit besluit kenbaar kunnen maken.

  • 3.

    Informeert de raad over het verdere proces met bijgaande raadsinformatiebrief.

 

Bijlagen

- Ontwerp-Raadsvoorstel Besluit van Algemeen Belang Broedplaats Spoorzone.

- Raadsbrief

 

Dit voorgenomen besluit ligt vanaf vrijdag 26 juni 2020 voor zes weken ter inzage.

 

Zienswijzen

Een belanghebbende kan, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp-voorstel kenbaar maken bij het college. Het college zal bij vaststelling van het definitieve voorstel aan de gemeenteraad tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze Raadsvoorstel vaststellen economische activiteit in algemeen belang als bedoeld in artikel 25 lid h Mededingingswet’.

Ook is het mogelijk om via joep.frenken@tilburg.nl uw zienswijze in te dienen.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Joep Frenken van de afdeling programma, Project en Interimmanagement (013-5438530 of joep.frenken@tilburg.nl) of met Mw. Anouk Thijssen van de afdeling programma, Project en Interimmanagement (013- 013-5428697, anouk.thijssen@tilburg.nl).

 

Ter inzage op grond van inspraakverordening, gedurende zes weken na publicatie.

Naar boven