Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 161399Plannen | ruimtelijkKennisgeving-voorontwerpbestemmingsplan Kootwijkerbroek-Stroe

Kennisgeving

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het plangebied Kootwijkerbroek-Stroe. Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid Bro wordt hier gemeld dat over het plan in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er vindt wel overleg plaats met betrokken instanties als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro. Andere onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Het geven van een inspraakreactie op het voorontwerp is wel mogelijk. Hoe u dit moet doen staat hieronder beschreven:

Inspraak

Van 26 juni tot en met 23 juli 2020 ligt het voorontwerp voor het plan Kootwijkerbroek-Stroe ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

Het doel van een actualisatieplan is een actueel planologisch regime voor een gebied te realiseren.

De grens van het plangebied Kootwijkerbroek loopt grofweg langs De Spil, Nachtegaalweg, Puurveenseweg, Essenerweg, Kerkweg, Schoonbeekhof, Bersebastraat, Veluweweg en Wesselseweg. Ook het buurtschap Garderbroek maakt onderdeel uit van het plan.

De zwarte bolletjeslijnen in de afbeelding (bijlage 1) geven de ligging van het plangebied (kern Kootwijkerbroek en buurtschap Garderbroek) weer.

Het actualiseringsplan beslaat verder de hele kern Stroe. Aan de noordzijde loopt de grens lang de rijksweg A1 (met uitzondering van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Tolnegenweg-Wolweg), Wolweg, Houtbeekweg, Anastatiusweg tot de bebouwing aan de Wolweg, Stroeërweg, Blauwgras, Wulpenweg, Zonnedauw, Ericaweg, Stroeërschoolweg, Tolnegenweg tot de rijksweg A1. In de afbeelding (Bijlage 2) is de ligging van het plangebied voor Stroe weergegeven.

Het (voorontwerp van) bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Stroe is er niet op gericht om (grootschalige) ontwikkelingen mogelijk te maken. Het is conserverend van aard. Dit houdt in dat bestemmingen uit de nu geldende bestemmingsplannen in beginsel worden overgenomen. Uitzondering hierop zijn ontbrekende aanduidingen die zijn toegevoegd. Er zijn nieuwe aspecten geïntroduceerd en/of aanpassingen in de regels over bepaalde thema’s ingevoegd dan wel onvolkomenheden hersteld (zoals monumenten, evenemententerreinen, standplaatsen en markt, gevelzitplaatsen, bedrijven, terrassen en terrasoverkappingen, kunstwerken en bijbehorende bouwwerken). Ook wordt een aantal (met name woon)locaties uit het buitengebied binnen het plangebied gebracht.

Daarnaast maken ook twee stedenbouwkundige visies (voor elke kern één) onderdeel uit van het actualiseringsplan. Bij toekomstige ontwikkelingen en verzoeken is het mogelijk deze ontwikkelingen en verzoeken dan te toetsen aan de opgestelde visies om te beoordelen of de ontwikkelingen wenselijk zijn. Deze visies zijn in samenspraak met diverse externe partijen tot stand gekomen. Beide visies zijn als bijlagen toegevoegd in het voorontwerpbestemmingsplan Kootwijkerbroek-Stroe.

Het is mogelijk om een inspraakreactie op het voorontwerp te geven. Hoe u dit moet doen staat hieronder beschreven.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1494-0001.

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1494-/NL.IMRO.0203.1494-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kunt u bij voorkeur schriftelijk uw inspraakreactie over dit plan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Een schriftelijke reactie moet binnen de termijn aan de gemeente verzonden zijn. Wij merken de ingediende inspraakreactie (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de inspraakreactie expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 25 juni 2020.