Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 161125Plannen | ruimtelijkCoördinatieregeling ontwerpbesluiten Valkseweg 17

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 26 juni 2020 ontwerpen ter inzage liggen van de wijziging Valkseweg XIX van het bestemmingsplan Buitengebied 2012, de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘(ver)bouwen van een bouwwerk’, ‘een uitweg maken, hebben of veranderen’ en ‘gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening’ en het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder voor het wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai aan de Valkseweg 17 in Barneveld.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in het realiseren van een twee-onder-een kapwoning op het perceel Valkseweg 17 in Barneveld.

Ontwerpwijziging

Het college heeft het voornemen om voor het plan een wijziging vast te stellen. De ontwerpwijziging Valkseweg XIX ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met de ontwerpwijziging liggen ook de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Ontwerp hogere waarden

Het college heeft het voornemen om een wijziging vast te stellen voor het realiseren van een twee-onder-een kapwoning op het perceel Valkseweg 17 in Barneveld. In het kader van de Wet geluidhinder hanteert de gemeente Barneveld een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerlawaai en 55 dB voor railverkeerlawaai. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting dit niveau overschrijdt. Voor 17a bedraagt dit maximaal 56 dB voor wegverkeerlawaai en maximaal 58 dB voor railverkeerlawaai. Voor 17b bedraagt dit maximaal 60 dB voor wegverkeerlawaai en maximaal 58 dB voor railverkeerlawaai. Het college heeft het voornemen om hogere waarden vast te stellen.

Terinzagelegging

De ontwerpwijziging, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden met bijbehorende bijlagen liggen met ingang van 26 juni tot en met 6 augustus 2020 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan Valkseweg XIX in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1560-0001

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1560-/NL.IMRO.0203.1560-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 25 juni 2020.