Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 160707Beschikkingen | afhandelingEideweg 1 en 5 Noordbroek, Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2019-00011712

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend, en te hebben verzonden aan de aanvrager:

 

  • Eideweg 1 en 5, 9635 VA Noordbroek, voor het uitbreiden van een bestaande melkveehouderij op de bedrijfslocatie Eideweg 1 Noordbroek, voor de activiteiten veranderen van een inrichting(milieu) en bouwen van een bouwwerk.

 

Het betreft een bestaande melkrundveehouderij met twee bedrijfslocaties. De aangevraagde verandering op de locatie Eideweg nr. 1 betreft het bouwen van twee bedrijfsgebouwen (werktuigenberging en ligboxenstal met berging) en het uitbreiden van het aantal dieren.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 ter inzage bij:

- de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand.

 

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop beroepstermijn (13 augustus 2020), tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 373737.