Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 158758Beschikkingen | afhandelingBeschikking Goedkeuringsbesluit Wabo,

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een goedkeuringsbesluit te verlenen voor:

Adres

Omschrijving project

Energieweg 2 in Klundert

invulling aan de voorschriften 6.1.3 van de omgevingsvergunning milieu van 28 juli 2017 m.b.t. opslag protocol gevaarlijke stoffen en borging maximale opslaghoeveelheden lage drempelwaarden en sommatie

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn met ingang van donderdag 25 juni tot en met woensdag 6 augustus 2020 in te zien bij de gemeente Moerdijk.

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door publicatie op woensdag 24 juni 2020.

Tot en met woensdag 6 augustus 2020 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt het besluit in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

Als u niet wil dat dit besluit in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist