Gemeenteblad van Bergen (L)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Gemeenteblad 2020, 158606VerordeningenWijziging Legesverordening 2016 (Tarieventabel) en Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019

De raad van de gemeente Bergen

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019

besluit

I tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019;

In artikel 2.11, vierde lid, wordt “Telecommunicatieverordening gemeente Bergen” vervangen door “Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Bergen of AVOI”

II tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016;

 

Hoofdstuk 18 wordt als volgt gewijzigd

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.18.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m¹

€ 267,04

1.18.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m¹

€ 328,37

1.18.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m¹

€ 451,04

1.18.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,09

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 15 m¹

€ 71,12

1.18.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheer-der van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 368,00

III. De wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 en de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019 treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 maart 2020

De griffier, I.C. van 't Hof

De voorzitter, M.H.E. Pelzer