Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 157575Beschikkingen | afhandelingBekendmaking verleende omgevingsvergunning Kruisstraat 1 - Jan Peukensweg 13

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Kruisstraat 1, 6343 PS en Jan Peukensweg 13, 6343 PR Klimmen : het verbouwen van een rijksmonument (zaak 54120).

Het besluit is tot stand gekomen volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

\ Inzage

Het besluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1.

Indien sprake is van buitenplanse afwijking bp

U kunt de stukken ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het volgende identificatienummer: <identificatienummer>.

\ Beroep

Als u belanghebbende bent en eerder op tijd een zienswijze over het ontwerp-besluit heeft ingediend of kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest op tijd een zienswijze in te dienen, dan kunt u tijdens de 6 weken dat het plan ter inzage ligt beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift moet gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend zijn.

\ In werking

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als u beroep heeft ingesteld of anderszins partij bent in de beroepszaak en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg op bovengenoemd adres. Als u een dergelijk verzoek heeft gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat de voorzieningenrechter een beslissing op uw verzoek heeft genomen.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.