Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 156595Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van Zeewolde maken bekend dat zij het voornemen hebben het onderdeel milieu van de eerder verleende omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen voor:

 

Omschrijving : Het afleveren van vloeibare motorbrandstoffen voor eigen gebruik en de opslag van bodembedreigende stoffen.

Vergunninghouder: De heer S. van Bakel

Locatie : Baardmeesweg 5 in Zeewolde

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit is van donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Zeewolde, Raadhuisplein 1 in Zeewolde. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen.

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten.

Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

 

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2020-004125