Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 156325Beschikkingen | afhandelingGemeente Woudenberg - verlening omgevingsvergunning regulier - isoleren van het dak, het aanbrengen van een dakkapel en een gedeeltelijke inpandige verbouw van de woning - Maarsbergseweg 26, Woudenberg

17 juni 2020:

Maarsbergseweg 26, 3931 JH, het isoleren van het dak, het aanbrengen van een dakkapel en een gedeeltelijke inpandige verbouw van de woning, Zaak-ID 0351-12595.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.