Gemeenteblad van Sint-Michielsgestel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelGemeenteblad 2020, 156310Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private percelen Sint-Michielsgestel

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sint-Michielsgestel;

 

gelet op de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Sint-Michielsgestel, het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • 1.

  de gemeenteraad op 19 december 2019 met het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 € 100.000,- beschikbaar heeft gesteld om het afkoppelen van hemelwater te stimuleren;

 • 2.

  met het vaststellen van deze regeling Waterschap De Dommel eenzelfde bedrag als door de gemeente is toegekend en uitgekeerd, aan aanvragers zal toekennen tot het jaarlijkse subsidieplafond van Waterschap De Dommel is bereikt;

 • 3.

  ook Waterschap Aa en Maas een vergoeding toekent voor afkoppelingswerkzaamheden, op basis van de subsidieregeling van Waterschap Aa en Maas;

 • 4.

  het college met deze regeling gehoor geeft aan de door de gemeenteraad vastgestelde Duurzaamheidsvisie, alsook aan het verzoek van de Waterschappen om het afkoppelen te stimuleren, door meer bewustwording te creëren bij burgers en bedrijven;

 • 5.

  het gewenst is om uitgangspunten en criteria vast te stellen voor stimuleren van het afkoppelen van hemelwaterafvoer en dat deze criteria aangemerkt moeten worden als beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

 

vast te stellen de “Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private terreinen Sint-Michielsgestel”

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  afkoppelen: het (definitief) ongedaan maken van het afvoeren van hemelwater, dat op een verhard oppervlak valt, via een gemengde riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • b.

  verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • c.

  onverdacht verhard oppervlak: verharding waar regenwater tot afstroming komt, zonder vervuild te worden met milieubelastende stoffen. Dit betreft dakoppervlak waarbij het water niet aanraking komt met grote oppervlakte zwak uitlogend materiaal zoals bijvoorbeeld zink en lood, of kleine oppervlakte sterk uitlogend zoals koper;

 • d.

  gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e.

  afkoppelgebieden: door het college aangewezen gebieden alwaar door eigenaren (onverdachte) verharde oppervlakken kunnen worden afgekoppeld;

 • f.

  private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen) en woningbouwcorporaties;

 • g.

  particulier perceel: hieronder wordt verstaan een terrein in eigendom van een private partij;

 • h.

  achterzijde: het deel van het perceel achter (vanaf) de voorgevel van het hoofdgebouw.

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan op grond van deze regeling een bijdrage (subsidie) verstrekken voor het afkoppelen van hemelwater aan de achterzijde van een perceel van een private partij, om zo het hemelwater op natuurlijke wijze te laten infiltreren in de bodem.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt op grond van de Algemene subsidieverordening hiervoor een bijdrageplafond vast, voor een bedrag van € 100.000,- per jaar.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om een bijdrage en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

Artikel 4 Algemene vereisten voor de bijdrage

 • 1.

  De bijdrage kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van hemelwater aan de achterzijde van privaat perceel, in de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van ten minste 20 m².

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van het Waterschap binnen wiens gebied het betreffende particuliere perceel gelegen is.

Artikel 5 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  Indien het volledige bedrag van het jaarlijkse subsidieplafond is toegekend, kan er pas een volgend kalenderjaar weer succesvol aanspraak op een bijdrage worden gemaakt.

 • 2.

  Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, dient de afkoppeling ten minste 20 m² verhard onverdacht oppervlak te omvatten, gemeten in het horizontale vlak.

 • 3.

  De subsidie bedraagt een éénmalige vaste bijdrage van € 500,- per perceel, ongeacht het totaal aantal vierkante meters afgekoppeld verhard oppervlak, mits een minimum oppervlak van 20 m² definitief wordt afgekoppeld.

Artikel 6 Afkoppelgebieden

 • 1.

  Als afkoppelgebieden waarop deze regeling van toepassing is, worden hierbij aangewezen de op de kaart als zodanig aangeduide gebieden, zie bijlage 1, die deel uit maakt van deze regeling.

 • 2.

  Het college kan besluiten om de afkoppelgebieden uit te breiden of te wijzigen, mede afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid en infiltratiemogelijkheden.

Artikel 7 De aanvraag en termijn van indienen

 • 1.

  De aanvraag dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Algemene subsidieverordening, waarbij de aanvraag om een bijdrage uiterlijk 13 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de afkoppelingswerkzaamheden moet worden ingediend. Daarbij moeten ook de volgende gegevens worden ingediend:

  • a.

   een schets met afgekoppelde oppervlak;

  • b.

   de wijze van afkoppelen die uitgevoerd zal worden;

  • c.

   het aantal m³ waterberging dat gerealiseerd wordt;

  • d.

   de infiltratiecapaciteit van de grond;

  • e.

   de datum van voltooiing (zoals beoogd);

  • f.

   een getekende verklaring dat de aanvrager/perceel-eigenaar geen wateroverlast veroorzaakt bij aangrenzende percelen en dat eventuele voorkomende be- en ontluchtingsproblemen een eigen verantwoordelijkheid blijft.

 • 2.

  Voor het indienen van aanvragen tot bijdrageverlening wordt gebruik gemaakt van het hiervoor opgestelde aanvraagformulier, zie bijlage 2.

 • 3.

  De aanvraag kan digitaal bij de gemeente Sint-Michielsgestel worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde, of diens gemachtigde worden ingediend.

 • 5.

  Pas nadat het college op de aanvraag heeft besloten mag het afkoppelen worden gerealiseerd.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1.

  Het college behandelt de aanvraag overeenkomstig de bepalingen omtrent de aanvraag zoals gesteld in de Algemene subsidieverordening en beslist binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Het college kan nadere voorschriften omtrent de uitvoering van het afkoppelen in de beschikking tot subsidieverlening opnemen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de aanvraag om verlening in elk geval, indien:

  • niet wordt voldaan aan de minimum oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

  • het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet goed geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • afkoppelen anderszins vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • het subsidieplafond bereikt is.

 • 2.

  Het college kan verlening van de bijdrage (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • de activiteiten niet of niet geheel of niet op juiste wijze zullen plaatsvinden;

  • de private partij niet zal voldoen aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen zoals genoemd in artikel 10 of aanvullend in de beschikking als voorschrift(en) opgenomen;

  • bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

  • het afkoppelen vervuiling met milieubelastende stoffen zal veroorzaken.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1.

  De bijdrageontvanger is verplicht om aan de algemene verplichtingen zoals bepaald in de Algemene subsidieverordening te voldoen en om de afkoppeling te realiseren op de in de verleningsbeschikking omschreven wijze.

 • 2.

  In elk geval zal aan de bijdrageverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 3.

  De bijdrageontvanger is verplicht – binnen 4 weken na realisatie – het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden. De bijdrageontvanger doet daarvan een gereed-melding om de gemeente in de gelegenheid te stellen om de wijzigingen in de hemelwaterafvoeren te kunnen inspecteren.

 • 4.

  De bijdrageontvanger is verplicht – eveneens binnen 4 weken na realisatie – een gespecificeerde factuur van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat te overleggen.

Artikel 11 Betaling en terugvordering

 • 1.

  Nadat de aanvrager aan de verplichtingen zoals genoemd in artikel 10 lid 1, 3 en 4 heeft voldaan, stelt de gemeente binnen 6 weken de subsidie vast en betaalt het bedrag van € 500,- uit.

 • 2.

  De verleende en vastgestelde bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd of komen te vervallen indien:

  • a.

   de bijdrageontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10;

  • b.

   de afkoppelingswerkzaamheden waarvoor de aanvraag is ingediend niet binnen een jaar na toekenning van de bijdrage zijn uitgevoerd;

  • c.

   de private partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot bijdrageverlening zou hebben geleid, of

  • d.

   de bijdrageverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

  • e.

   de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 12 Overige bepalingen

 • 1.

  Werkzaamheden op en aan het eigen perceel voor het afkoppelen van regenwater gebeuren voor rekening en risico van de betreffende private partij. De volgende aandachtspunten zijn dan ook voor rekening en verantwoordelijkheid van die private partij:

  • a.

   Het onderhoud en beheer van de voorziening;

  • b.

   De functionele werking ervan voor de langere termijn;

  • c.

   Eventuele schade in welke vorm dan ook als gevolge van (het realiseren van) de voorziening.

 • 2.

  Het afkoppelen, of de aanvraag en toekenning leiden in geen geval tot neerwaartse bijstelling, restitutie of gedeeltelijke kwijtschelding van de rioolheffing.

Artikel 13 Hardheidsclausule

In aanvulling op de mogelijkheid om op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht voor een of meer belanghebbenden wegens bijzondere omstandigheden af te wijken van deze beleidsregels, kan het college op gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze uitvoeringsregeling, zoals bij

 • -

  gevallen waarbij strikte toepassing van de regeling tot onbillijkheden zou leiden, voor een aanvrager als individu of als samenwerkingsverband (bewonersinitiatief) van aanvragers;

 • -

  gevallen waarbij beperkingen in dit beleid ten opzichte van de doelstelling van afkoppelen in het kader van duurzaamheid, onevenredig zouden zijn voor de aanvrager(s);

 • -

  gevallen met een (ander) maatschappelijk belang.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater.

Artikel 15 Slotbepaling

Deze regeling, waar bijlagen 1 (kaart afkoppelgebieden) en 2 (aanvraagformulier) deel van uitmaken, treedt in werking op de dag na publicatie zoals beschreven in artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht en eindigt op uiterlijk 31 december 2024.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel.

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage 1 Afkoppelkansenkaarten

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Aanvraagformulier