Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2020, 156179Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit toestaan fietsverkeer voetgangerszone Oude Markt

 

Burgemeester en wethouders van Landgraaf maken bekend, dat zij voornemens zijn, een verkeersbesluit te nemen ten behoeve van het toestaan van fietsverkeer in de voetgangerszone Oude Markt. In 2017 is door middel van besluit B.17.1647 een (ontwerp)verkeersbesluit genomen om de Oude Markt na de herinrichting aan te wijzen als voetgangerszone. Hierdoor is het niet toegestaan om over de Oude Markt te fietsen. Gelet op de verblijfsfunctie van het gebied, het feit dat de toeristische fietsroute nu via de Oude Markt loopt en dat de omrijdafstand voor fietsverkeer redelijk groot is, wordt door middel van dit besluit fietsverkeer op de Oude Markt toegestaan. Een en ander overeenkomstig met de bij het ONTWERP-verkeersbesluit behorende situatietekening met tekeningnummer vb_20-88-B1 d.d. 26 mei 2020.

 

Gelet op de belangen die bij een dergelijk verkeersbesluit een rol kunnen spelen, hebben Burgemeester en wethouders van Landgraaf besloten om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht te volgen (Afdeling 3.4). Dit betekent, dat eerst een ONTWERP-besluit ter inzage wordt gelegd waar belanghebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken. Na afweging van alle relevante belangen zal vervolgens een definitief verkeersbesluit worden genomen waartegen beroep kan worden ingediend.

 

Terinzagelegging

De stukken die betrekking hebben op dit ONTWERP-verkeersbesluit liggen voor belanghebbenden met ingang van de dag na de publicatie, gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het KCC van de gemeente Landgraaf.

 

Indienen zienswijzen

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ONTWERP-verkeersbesluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling, naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Voor nadere informatie over deze verkeersmaatregelen kunt u zich telefonisch wenden tot de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken, telefonisch bereikbaar op nummer 14 045.