Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 154782Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan De Burg 1a, De Goorn (gemeente Koggenland)

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan De Burgh 1a, De Goorn ter inzage ligt.

Inhoud

Met het ontwerpwijzigingsplan wordt een deel van het perceel gewijzigd van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 18 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 29 juli 2020). Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop “in procedure” en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plannummer is: NL.IMRO.1598.WPLGDeBurg1a-on01.

Het wijzigingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis (tijdens openingstijden). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het plan inzien.

Zienswijze indienen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Ondernemen. De zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Koggenland, 19 juni 2020