Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2020, 153189VerordeningenEERSTE WIJZIGING VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2020 EN DE BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2020 , Bedrijfsvoering, zaaknummer 375380;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2020 EN DE BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL

Artikel I Wijzigingen

 • A.

  Aan artikel 9 wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, onder vernummering van het huidige tweede lid naar derde lid, dat als volgt komt te luiden:

  '2. Gehele of gedeeltelijke vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepalingen.

  Indien na vergunningverlening de bouw van de duurzaamheidsmaatregel als genoemd in 4.2.30.8 en 4.2.30.9 van de tarieventabel geen doorgang vindt, is een bedrag van € 5.000,- aan leges verschuldigd.'

   

 • B.

  Na onderdeel 4.2.29 van de tarieventabel worden de onderdelen 4.2.30 tot en met 4.2.32 met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen ingevoegd, die als volgt komen te luiden:

   

  Vermindering in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

4.2.30

Als in de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of aanlegactiviteit als bedoeld in de onderdelen 4.2.6.1, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.11.1.1 en 4.2.11.1.2 één of meerdere onderstaande duurzaamheidsmaatregelen omvat, bestaat aanspraak op vermindering van leges op de bouwkosten met betrekking tot de desbetreffende duurzaamheidsmaatregel. De vermindering bedraagt:

4.2.30.1

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het isoleren van bestaande woningen en/of andere bestaande gebouwen en na realisatie de totale isolatiewaarde van:

 • 1.

  het dak een waarde heeft van Rc = 6,0 m2 K/W of hoger,

 • 2.

  de buitengevel een waarde heeft van Rc =4,5 m2 K/W of hoger, en

 • 3.

  de vloer een waarde heeft van Rc = 3,5 m2 K/W of hoger:

100%

4.2.30.2

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het renoveren van een bestaande woning, waardoor die woning een NOM-woning wordt:

100%

4.2.30.3

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een begroeid dak dat na realisatie een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per m² en een oppervlakte van minimaal 20 m2:

100%

4.2.30.4

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp met een geluidsproductie van de luchtunit van maximaal 40 dB op de erfgrens:

100%

4.2.30.5

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit plaatsing van zonnecollectoren voor een zonneboiler met een vermogen van minimaal 4,5 GJ:

100%

4.2.30.6

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de plaatsing van zonnepanelen met een output van in totaal minimaal 1200 Wp op het dak of aan de gevel

100%

4.2.30.7

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de plaatsing van zonnepanelen met een output van in totaal minimaal 1200 Wp op of aan monumenten en beschermende stadsgezichten als aan de criteria voor zonnepanelen op beschermde stadsgezichten en monumenten, zoals vermeld op de bijlage van het aanvraagformulier duurzaamheidsmaatregelen, is voldaan:

100%

4.2.30.8

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen: 

 • 1.

  bij een zonne-energiesystemen in veldopstelling op eigen terrein en voor eigen gebruik met een maximum van 15kWp:

50%

 • 1.

  bij een zonne-energiesystemen in veldopstelling boven 15 kWp, waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik:

50%

4.2.30.9

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van een of meer windturbines:

50%

4.2.31

Voor de toepassing van onderdeel 4.2.30 wordt verstaan onder:

dB: decibel, de maat voor een hoeveelheid geluid;

EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt;

GJ: Gigajoule;

K: temperatuur uitgedrukt in Kelvin;

M2: vierkante meter oppervlakte;

Meervoudig ruimtegebruik: als de grondgebonden zonnepanelen worden geplaatst op carports boven parkeerplaatsen, aan geluidschermen, boven natuur, boven landbouw of op water;

NOM-woning: nul-op-de-meter-woning, zijnde een woning waarin gedurende een jaar gemiddeld net zoveel energie wordt geproduceerd (door zon, wind of warmtepompen) als wordt verbruikt (voor verwarming, warm tapwater en huishoudelijk gebruik);

Rc: warmteweerstand (R) van een constructie (c);

W: hoeveelheid energie uitgedrukt in Watt;

Wp: Wattpiek, het energievermogen aan elektriciteit dat met een zonnepaneel kan worden opgewekt;

Windturbine: apparaat waarmee wind wordt omgezet in elektriciteit;

zonnecollector: apparaat dat zonlicht (direct licht bij zonnig weer en diffuus licht bij bewolkt weer) omzet in warmte;

zonnepaneel: paneel dat bestaat uit meerdere zonnecellen waarmee zonlicht omgezet wordt in elektriciteit.

Bijzondere bepalingen

4.2.32

4.2.30 is uitsluitend van toepassing indien bij de aanvraag omgevingsvergunning tevens het aanvraagformulier duurzaamheidsmaatregelen is ingediend.

 

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2020.

De griffier, De voorzitter,