verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissie Veere 2015

De raad van de gemeente Veere;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 18 mei 2020;

Gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet;

B e s l u i t

Vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissie Veere 2015 (2de wijziging);

 

 

Artikel 1  

In de verordening wijzigt Artikel 1 Begripsbepalingen. Het begrip steunfractielid wordt ingevoegd.

 

Het nieuwe artikel 1 luidt als volgt:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

-commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

-commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

-steunfractielid: een niet-raadslid benoemd tot commissielid in de zin van deze verordening;

-commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

-griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger.

 

Artikel 4  

In de verordening wordt artikel 4 vervangen.

 

Het nieuwe artikel 4 luidt als volgt:

 

Artikel 4. Samenstelling; benoeming en commissievoorzitter

 • 1.

  Een raadscommissie is als volgt samengesteld: fracties die bestaan uit 4 of meer leden hebben 3 zetels per fractie, de overige fracties 2 zetels per fractie.

 • 2.

  Op voordracht van een fractie in de raad kan een niet-raadslid benoemd worden tot steunfractielid.

 • 3.

  De raad benoemt een commissievoorzitter en kan daarnaast buitengewone leden benoemen.

 • 4.

  Een lid van een commissie kan zowel raadslid als steunfractielid zijn,

 • 5.

  Een fractie bestaande uit één persoon kan slechts één steunfractielid laten benoemen. Fracties bestaande uit meer personen kunnen niet meer dan twee steunfractieleden laten benoemen.

 • 6.

  Een steunfractielid kan te allen tijde ontslag nemen. Ontslagneming met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

 • 7.

  De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een steunfractielid. Het voldoen aan deze vereisten wordt onderzocht door de commissie als bedoeld in artikel 5, lid 1 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Veere 2015. Voor dit onderzoek is artikel 5, lid 2 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Veere 2015 van overeenkomstige toepassing.

 • 8.

  Artikel X1, lid 1, artikel X 5 en artikel X 8, lid 1 t/m 5 van de Kieswet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 9.

  De benoemde leden die steunfractielid zijn leggen bij de installatie in de handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring en belofte) af, overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet.

 • 10.

  Steunfractieleden vallen onder de Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Veere 2019 en het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere 2020.

 • 11.

  Per commissie is elke fractie met maximaal één steunfractielid vertegenwoordigd.

 

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 

 

 

 

 

Domburg, 28 mei 2020

De raad van de gemeente Veere,

De griffier, de voorzitter,

J.A. Fröling-Kok drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven