Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 151561Beschikkingen | aanvraagArie Bosscherstraat 32 te Sappemeer, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2020-00004348

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de locatie:

 

Arie Bosscherstraat 32, 9611 EN, te Sappemeer.'T Heidemeer, voor het brandveilig gebruik van een school en kinderopvanglocatie. 12 juni 2020

 

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 ter inzage bij: De gemeente

Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand.

 

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB HOOGEZAND.

 

Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met een medewerker van de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.

 

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.