Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2020, 149298VerordeningenEerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020

Vastgesteld bij raadsbesluit van 6 februari 2020, zaak kenmerk Z.034705

 

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

• gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2020, zaak

kenmerk Z.034705;

• gelet op artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

• besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 20 20

 

 

 

 

 

Artikel I Wijziging belastingtarieven

Artikel 5 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 wordt alsvolgt gewijzigd:

 

 

Artikel 5 Belastingtarieven

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf; het percentage bedraagt voor:

a. de gebruikersbelasting: 0,2236%

b. de eigenarenbelasting:

i voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1111%

ii. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,2442%

2. Voor belastingbedragen tot € 5,- vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige

volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende

zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

 

Artikel III

 

Deze verordening wordt aangehaald als "Eerste wijziging Verordening belastingen op onroerende- zaakbelastingen 2020".

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 6 februari 2020.

mitAF AFSLUITING \* MERGEFORMAT

 

 

 

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

De voorzitter,

 

 

V.M. (Vincent) van Neerbos

 

 

 

 

mitAF AFSLUITING \* MERGEFORMAT De raad van de gemeente West Maas en Waal,