Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 147949Overige besluiten van algemene strekkingBurgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

 

Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging,

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging:

 

Artikel I Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging:

Het besluit mandaat, volmacht en machtiging wordt als volgt gewijzigd:

 

A In artikel 6 lid 1 wordt sub d ingevoegd, die komt te luiden:

d. in civielrechtelijke procedures in het kader van boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel II Slotbepalingen

  • 1.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2020-I.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen.

de secretaris, de burgemeester,

T.N. Kramer K.B. Loohuis