Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 147815BeleidsregelsMandaatbesluit inzake Regeling tijdelijk gedogen horecaterras in de openbare ruimte gemeente Midden-Groningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen en de burgemeester van de gemeente Midden-Groningen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Algemeen Mandaatbesluit gemeente Midden-Groningen 2019;

 

Besluit:

 

 

 

APV- medewerkers van de gemeente Midden-Groningen te mandateren om namens het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester uitvoering te geven aan de Regeling tijdelijk gedogen horecaterras in de openbare ruimte gemeente Midden-Groningen 2020, alsmede gedoogbesluiten te nemen als bedoeld in voornoemde regeling.

 

Slotbepaling

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.

2. Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Regeling tijdelijk horecaterras Midden-Groningen 2020.

 

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 9 juni 2020.

De burgemeester,

De secretaris,

Vastgesteld door de burgemeester op 9 juni 2020.

de burgemeester,