Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 147177VerordeningenVerordening tot wijziging van de verordening Participatie kinderen van ouders met een laag inkomen, gemeente Nieuwegein

De raad van de gemeente Nieuwegein;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein van 7 april 2020;

 

Gelet op artikel 147 Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen:

 

Verordening tot wijziging van de verordening Participatie kinderen van ouders met een laag inkomen

 

De Verordening Participatie kinderen van ouders met een laag inkomen wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I

Onderdeel A

Artikel 1.4 komt te luiden:

 

Laag inkomen: een inkomen tot 125% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm

 

Onderdeel B

Artikel 4.2 b komt te luiden:

 

Een computer- en fietsregeling voor schoolgaande kinderen

 

Onderdeel C

Artikel 4.2. c komt te vervallen

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat publicatie op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden en werkt terug tot 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2020,

De griffier,

De voorzitter,