Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2020, 146868VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging artikel 15 Reglement van Orde (UIT-20025584

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 20 mei 2020, nr. /UIT-20025584;

b e s l u i t :

 

artikel 15 lid 1 van het Reglement van Orde aldus aan te passen dat dit luidt:

“De reguliere vergadering begint klokslag 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal of in een andere daartoe door de voorzitter aangewezen ruimte.”

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2020.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier ondervoorzitter