Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 146805Beschikkingen | afhandelingBesluit Drank- en Horeca, Ossenkamp 3 (zaaknummer 188539-2019)

De burgemeester van Zwolle maakt bekend dat hij vergunning heeft verleend en verzonden voor:

Optisport Leisure Center Zwolle BV ten behoeve van het exploiteren van een horecagelegenheid aan de Ossenkamp 3:

  • een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, verzonden op 5 juni 2020.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders dan wel bij de burgemeester van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot een besluit een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.