Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 144696Plannen | ruimtelijkGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Holterschans 28 (artikel 3.8 lid 4 Wro)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat dat de gemeenteraad in haar vergadering van 28 mei 2020 (2020-111) het bestemmingsplan Holterschans 28– NL.IMRO.0356.BPHS282019-VA03 met bijbehorende stukken gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woongebouw met 14 appartementen te realiseren. De wijziging betreft het toevoegen van een stikstofdepositieonderzoek die aantoont dat de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden niet hoger is dan 0,00 mol/ha/jr.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

Vanuit huis kunt u het bestemmingsplan vanaf 10 juni 2020 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPHS282019-VA03.

Ook ligt het plan vanaf 10 juni 2020 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren?

Tegen het bestemmingsplan kan door:

een belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;

een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze kenbaar te maken;

een belanghebbende tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (dit is dus alleen voor bovenvermelde wijziging);

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn start op de dag nadat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd en bedraagt 6 weken.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

de gronden van het beroep (motivering).

Let op: Op deze besluiten is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden te bevatten. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Als binnen bovenvermelde termijn geen beroep wordt ingesteld verkrijgt het bestemmingsplan een onherroepelijke status.

 

Tevens kan diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Nieuwegein, 9 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.