Wijziging Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland (RODE), gemeente Berkelland

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020;

 

b e s l u i t :
 • 1.

  kennis te nemen van de tussenevaluatie van het beleid Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE beleidskader), het verslag van de bespreking van 10 oktober 2019 (bijgevoegd), de afspraken in het klimaatakkoord en de actuele gedragscodes;

 • 2.

  in te stemmen met de volgende aanvullingen op het RODE beleidskader:

  • Omwonenden moeten (financieel) kunnen meeprofiteren van een duurzaam energie-opwekproject;

  • Voor versterking van acceptatie en participatie stelt een initiatiefnemer jaarlijks een bedrag beschikbaar in een gebiedsfonds, conform de landelijke gedragscodes;

  • In lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord (2019) streven initiatiefnemers er vanaf start van het project aantoonbaar naar het eigendom van energieparken voor minimaal 50% in handen te geven van de lokale omgeving;

  • we maximeren het aantal hectares zonneparken op cultuurgrond op 140 hectare;

  • Insteek Regionale Energie Strategie: onze eigen opgave is leidend;

  • Rol van de gemeente blijft: informeren, faciliteren, uitleggen, participatie bewaken en meedenken.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van26 mei 2020

de griffier,

de voorzitter,

Naar boven