Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 142182VerordeningenGemeente Heerlen - Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen tot wijziging van het uitwerkingsbesluit “plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg in strijd met de publieke functie van de weg” ivm corona-maatregelen

 

 

In 2013 is het Uitwerkingsbesluit plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg in strijd met de publieke functie van de weg vastgesteld. Hierin zijn onder andere categorieën voorwerpen, stoffen en uitstallingen opgenomen waarvoor onder voorschriften geen uitstalvergunning op grond van art. 2.10 APV nodig is.

 

Vanwege de 1,5 meter maatschappij moeten de voetgangersstromen in het centrum gereguleerd worden om te waarborgen dat de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van corona van de rijksoverheid nageleefd kunnen worden. Die maatregelen hebben onder andere betrekking op de afstand die personen onderling in acht moeten nemen.

 

Voor delen van het centrum van Heerlen (Pancratiusplein, Saroleastraat, Promenade I) betekent dat dat geen van deze voorwerpen, stoffen en uitstallingen mogen worden geplaatst omdat anders de voorgeschreven afstand niet kan worden gegarandeerd.

 

Voor andere delen van het centrum van Heerlen betekent dat dat de ruimte voor voetgangersverkeer zodanig beperkt is dat de voorschriften voor deze voorwerpen, stoffen en uitstallingen aangepast moeten worden omdat anders de voorgeschreven afstand niet kan worden gegarandeerd.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen heeft daarom besloten tot het wijzigen van de uitwerkingsregel omwille van de verplichte onderlinge afstanden tussen personen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona-virus.

 

Artikel 1  

Aan artikel 1 wordt een lid g. toegevoegd luidend:

“g. Heerlen-Centrum: het gebied dat begrensd wordt door de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein, Coriovallumstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Sta-tionsplein, Stationstraat, Willemstraat, Klompstraat, en Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing,

 

Artikel 2  

Artikel 4.1 wordt gewijzigd als volgt (wijziging cursief):

Artikel 4.1. Algemeen

1.Het is naast de uitzonderingen genoemd in paragraaf 2 toegestaan om zonder vergunning van burgemeester en wethouders de volgende ver-plaatsbare voorwerpen of stoffen te plaatsen:

• reclame-uitingen

• uitstalrekken, displays etc. met producten

• bloembakken

• door een winkelier geëxploiteerde speeltoestellen

Deze stoffen of voorwerpen mogen zonder vergunning worden geplaatst indien wordt voldaan aan de volgende algemene voorwaarden:

a.plaatsing dient zodanig te gebeuren dat in alle gevallen een vrije doorgangvan minimaal 1,50 meter gewaarborgd blijft;

b.de uitstalling moet zo dicht mogelijk tegen de gevel van de locatie worden geplaatst.

c.per 5 meter gevelbreedte van het pand mag één uitstalling geplaatst worden.

d. er mogen niet meer dan 2 uitstallingen geplaatst worden.

e. de uitstalling mag niet groter zijn dan 100 x 60 x150 cm (lxbxh). Lengte loopt evenwijdig aan de gevel.

f.de ruimte die overblijft voor de voetganger is in ieder geval 150 cm vanaf de uitstalling gemeten

g. de verkeersveiligheid mag niet in het geding komen.

h. na winkelsluiting dienen de voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg.

i.tijdens evenementen en markten mogen op de locatie van het evenement/de markt geen uitstallingen aanwezig zijn.

j. bij de uitstalling mag geen verkoop plaats vinden.

k. aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd

2. In afwijking van het hiervoor gestelde gelden voor voorwerpen en stoffen die geplaatst worden in het gebied Heerlen Centrum de volgende algemene voorwaarden:

a. plaatsing dient zodanig te gebeuren dat in alle gevallen een vrije doorgang van minimaal 3,00 meter gewaarborgd blijft;

b. de uitstalling moet direct tegen de gevel van de locatie worden geplaatst.

c. per 5 meter gevelbreedte van het pand mag één uitstalling geplaatst worden.

d. er mag niet meer dan 1 uitstalling per pand geplaatst worden.

e. de uitstalling mag niet groter zijn dan 100 x 60 x150 cm (lxbxh). Lengte loopt evenwijdig aan de gevel.

f. de ruimte die overblijft voor de voetganger is in ieder geval 300 cm vanaf de uitstalling gemeten

g. de verkeersveiligheid mag niet in het geding komen

h. na winkelsluiting dienen de voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg

i.tijdens evenementen en markten mogen op de locatie van het evenement/de markt geen uitstallingen aanwezig zijn

j. bij de uitstalling mag geen verkoop plaats vinden.

k. aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het gebied Pancratiusplein, Saroleastraat en Promenade I.

 

Artikel 3  

Artikel 4.2 wordt als volgt gewijzigd (wijziging cursief):

Artikel 4.2. Uitstallingen bij bloemenzaken en groentewinkels

1. Bij bloemenwinkels en groentewinkels mag, indien de ruimte dit toelaat en de voorwaarden a en b en f t/m k in acht worden genomen, maximaal 20 m2 uitgestald worden zonder vergunning.

2. In aanvulling op het hiervoor gestelde gelden voor uitstallingen die ge-plaatst worden in het gebied Heerlen Centrum bovendien de volgende algemene voorwaarden:

a. plaatsing dient zodanig te gebeuren dat in alle gevallen een vrije doorgang van minimaal 3,00 meter gewaarborgd blijft;

b. de uitstalling moet direct tegen de gevel van de locatie worden

geplaatst.

c. per 5 meter gevelbreedte van het pand mag één uitstalling geplaatst

worden.

d. er mag niet meer dan 1 uitstalling per pand geplaatst worden.

e. de uitstalling mag niet hoger zijn dan 150 cm en mag niet meer dan 80 cm uit de gevel worden geplaatst.

f. de ruimte die overblijft voor de voetganger is in ieder geval 300 cm vanaf de uitstalling gemeten

g. de verkeersveiligheid mag niet in het geding komen

h. na winkelsluiting dienen de voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg tijdens evenementen en markten mogen op de locatie van het evenement/de markt geen uitstallingen aanwezig zijn

j. aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het gebied Pancratiusplein, Saroleastraat en Promenade I.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 2 juni 2020.

de wnd. burgemeester van Heerlen,

E.G.M. Roemer

de secretaris a.i.,

L. Schouterden