Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2020, 141710VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het Corona-fonds (Verordening Corona-fonds)

De raad van de gemeente Roermond,

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020,

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen ‘Verordening Corona-fonds’

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

 • b.

  Corona-fonds: het Corona-fonds van de gemeente Roermond;

 • c.

  organisatie: ondernemingen die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel, een vereniging of stichting;

 • d.

  ondersteuning: een financiële ondersteuning in de vorm van een eenmalige financiële bijdrage.

Artikel 2 hoogte ondersteuning

Het college stelt de hoogte van de ondersteuning vast die beschikbaar is voor het verstrekken van de financiële bijdrage op basis van deze regeling.

Artikel 3 Doelstelling

Het Corona-fonds is ingesteld met als doel ondersteuning te bieden bij het actief beperken en herstellen van de nadelige gevolgen in de Roermondse samenleving ten gevolge van de Corona-pandemie. Het Corona-fonds biedt slechts ondersteuning daar waar geen overige compensatie (bijvoorbeeld van de Rijksoverheid) beschikbaar is.

Artikel 4 Doelgroep

In aanmerking voor ondersteuning uit het Corona-fonds kunnen komen organisaties die ten gevolge van de Corona-pandemie nadeel ondervinden en waarbij een van de navolgende situaties zich voordoen:

 • a.

  de uitvoering van de kernactiviteit van de organisatie in ernstige mate wordt bedreigd;

 • b.

  het voortbestaan van de organisatie in ernstige mate wordt bedreigd;

 • c.

  er maatregelen genomen moeten worden om te kunnen herstellen van de gevolgen van de Corona-pandemie waaronder mede wordt verstaan het aanpassen van de dienstverlening aan de 1,5 meter maatschappij.

Artikel 5 Voorwaarden en criteria

Ondersteuning uit het Corona-fonds kan uitsluitend worden verstrekt indien:

 • a.

  de ontstane situatie voortkomt uit, of het gevolg is van de Corona-pandemie;

 • b.

  acuut is: een situatie zich plotseling aan dient en waarbij op zeer korte termijn maatregelen nodig zijn;

 • c.

  niet in een andere bijdrage en/of voorziening kan worden voorzien: er kan enkel beroep worden gedaan op het Corona-fonds wanneer bestaande compensatie geen oplossing biedt (tegemoetkomingen o.a.Rijksoverheid);

 • d.

  reeds door aanvrager zelf maximale inspanning is gedaan om de nadelige gevolgen van de Corona-pandemie binnen de organisatie te beperken.

 • e.

  de nadelige gevolgen van de Corona-pandemie oplosbaar zijn met incidentele ondersteuning uit het Corona-fonds: bij structurele situaties wordt géén ondersteuning uit dit Corona-fonds geboden;

 • f.

  de situatie niet is ontstaan door verwijtbaar en/of onrechtmatig gedrag van de aanvrager;

 • g.

  door de aanvrager nog niet eerder een beroep is gedaan op het Corona-fonds. Er kan slechts 1 maal een beroep op het Corona-fonds worden gedaan per aanvrager.

Artikel 6 Aanvraag

 • a.

  de aanvraag wordt ingediend bij het college;

 • b.

  de aanvraag wordt gedaan op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier;

 • c.

  bij een aanvraag wordt gevoegd:

  • een omschrijving van de nadelige gevolgen die zijn ontstaan ten gevolge van de Corona-pandemie;

  • een plan van aanpak van wijze waarop de ondersteuning uit dit Corona-fonds zal worden ingezet om de nadelige gevolgen van de Corona-pandemie aan te pakken. Hierbij dient ook te worden aangegeven welke resultaten hierdoor worden verwacht;

  • een (bijgestelde) begroting voor 2020/ 2021; enkel volledig ingevulde, ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen;

 • d.

  indien nodig verzoekt het college om aanvullende informatie;

 • e.

  de aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, met dien verstande dat de datum van ontvangst van onvolledige aanvragen wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd. Wanneer meerdere aanvragen op dezelfde dag zijn ingediend en het in artikel 2 bedoelde budget wordt bereikt zal het resterende bedrag evenredig worden verdeeld over deze aanvragen (pondspondsgewijze verdeling);

 • f.

  op de aanvraag wordt, gezien het karakter van het Corona-fonds, uiterlijk binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit genomen.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  het college neemt een besluit op de aanvraag voor financiële ondersteuning;

 • 2.

  de financiële ondersteuning wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de financiële ondersteuning mag slechts uitdrukkelijk worden ingezet ten behoeve van de nadelige gevolgen die zijn ontstaan ten gevolge van de Corona-pandemie;

  • b.

   de financiële ondersteuning mag slechts uitdrukkelijk worden ingezet ten behoeve van het door de aanvrager ingediende plan van aanpak met als doel om de nadelige gevolgen van de Corona-pandemie aan te pakken.

Artikel 8 Plafond eenmalige ondersteuning

De eenmalige ondersteuning bedraagt maximaal een bedrag van € 50.000,- .

Artikel 9 Weigeren, buiten behandeling laten

Ondersteuning op basis van het Corona-fonds wordt geweigerd indien naar het oordeel van het college:

 • a.

  de ondersteuning niet of in onvoldoende mate zullen worden besteed voor het doel waarvoor de ondersteuning beschikbaar wordt gesteld;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

 

Artikel 10 Ontheffing

Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of meerdere verplichtingen van deze verordening.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • a.

  indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel van deze verordening leidt tot een onbillijke situatie, dan is het college bevoegd hiervan af te wijken;

 • b.

  in de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 12 (Voortgangs-)rapportage

Burgemeester en wethouders rapporteren aan de raad door middel van een raadsinformatiebrief per kwartaal over de besluitvorming die naar aanleiding van deze verordening zijn genomen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • a.

  de Verordening Corona-fonds is vastgesteld op 28 mei 2020;

 • b.

  de Verordening Corona-fonds treedt in werking op 8 juni 2020 en is van kracht tot uiterlijk 31-12-2020;

 • c.

  deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Corona-fonds.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in de openbare vergadering van 28 mei 2020.

De griffier,

J. Vervuurt

De voorzitter,

M.J.D. Donders - de Leest